Volgend jaar augustus 2006, gaat het gebeuren: dan opent in Breda het Orion College, de eerste door het Rijk gefinancierde middelbare school die spiritualiteit als insteek kiest, haar deuren. Verantwoordelijk voor dit unieke initiatief zijn Kitty Janssen en John Broeckaert, beiden 48 en al jaren werkzaam binnen het voortgezet onderwijs. In dit artikel doen ze hun ideeën uit de doeken. "Leerlingen volgen geen onderwijs, onderwijs volgt de leerling". Eigenlijk wilden ze dit schooljaar al van start gaan, maar vanuit Den Haag werd daar een stokje voor gestoken. Geen probleem, want het komend jaar biedt extra voorbereidingsmogelijkheden.

"We hebben niet de meest gemakkelijke weg gekozen", zo vertelt John Broeckaert met gevoel voor understatement. "Er komt veel kijken bij het oprichten en gefinancierd krijgen van een school voor voortgezet onderwijs. De wetgeving is niet altijd even transparant, zo hebben we gemerkt. We hebben nu een licentie gekregen voor havo/vwo, voor het vmbo bood de regelgeving helaas geen mogelijkheden. Maar goed, we kunnen nu aan de slag en daar zijn we heel enthousiast over!"
Ontmoeten en aanraken

Spiritualiteit is een containerbegrip. Dat wil zeggen dat er allerlei betekenissen aan worden gegeven en dat heel veel verschillende zaken eronder kunnen vallen. Maar wat verstaan Kitty en John nu precies onder het begrip en op welke wijze wordt het meegenomen in het onderwijsaanbod van de nieuwe school? Kitty: "Spiritualiteit is wat ons betreft al uitgaan van de kracht en de leerbehoefte van het kind. Maar waarde-educatie, dus praten over respect, tolerantie, samen leven, communicatie, openheid en positivisme, staat ook centraal." John: "Wat wij belangrijk vinden is dat kinderen zich bewust worden van zichzelf, want als je naar binnen kijkt besef je immers ook wat er buiten te koop is. Als je weet waar je zelf staat, weet je ook waar een ander staat en de door Kitty zojuist opgesomde kernwaarden worden dan vanzelfsprekend." Kitty vult aan: "Het leven zelf is de beste 'docent' voor een kind. Leren zal daarom zowel binnen als buiten de school plaatsvinden, waarbij stages bij en bezoekjes aan instellingen en bedrijven belangrijk zijn. We willen kinderen dus graag leren ervaren. Daarom ook niet alleen plaatjes van dieren uit een lesboek of op een computerscherm, maar de natuur in. Ontmoeten en aanraken! Ervaren en voelen, zodat je vanuit je eigen hart en op basis van vrijwilligheid keuzes kunt maken."

Prikkelen

Naar aanleiding van vele jaren onderwijservaring, Kitty als docente en master in educational management en John als netwerkbeheerder, kwamen de initiatiefnemers op het idee van het Orion College. Kitty: "Gaandeweg ontdekte ik dat er in kinderen veel meer zit dan het reguliere onderwijssysteem eruit kan halen. De passie en betrokkenheid van een kind is vaak ver te zoeken en kan tot demotivatie, verzuim of erger leiden. Dat heeft ook te maken met het voorgekookte en uniforme onderwijsaanbod. Het inspireert niet genoeg en gaat niet altijd uit van het kind zèlf. Wij menen dat het kind van tegenwoordig heel goed in staat is om zelf aan te geven wat zijn specifieke leerbehoeftes zijn. Het inspelen op en prikkelen van die drijfveren levert doorgaans een positieve leerervaring op." Dat bleek ook uit een ervaring die John op dezelfde school als waar Kitty werkzaam was opdeed: "Ik benaderde de directie met het plan om kinderen heel direct bij het ontwerp en de uitvoering van een nieuwe schoolwebsite te betrekken. Ik kreeg akkoord en ging met een aantal leerlingen, die zich vrijwillig hadden aangemeld, aan de slag. Dat was een bijzondere ervaring, want het is frappant om te zien wat kinderen weten en kunnen als ze iets doen wat ze ècht leuk vinden. Heel inspirerend!"

Snelheid

Ondertussen was Kitty op bescheiden schaal begonnen met het polsen van de interesse bij collega's voor bijvoorbeeld yogalessen en voetreflexmassage. "Ik dacht: als volwassenen eenmaal zien dat er aan deze alternatieve vorm van ontspannen niets engs of zweverigs is, dan accepteren ze het misschien ook wel als ik het tijdens de les aan kinderen introduceer. Dat bleek inderdaad het geval te zijn en de leerlingen reageerden vervolgens zeer enthousiast, wilden zelfs verder gaan dan in de bestaande situatie, op die school, mogelijk was. En dus kwam voor John, waar ik inmiddels ervaringen en ideeën mee uitwisselde, en mij al snel het keuzemoment: gaan we door met de uitvoering van onze plannen op deze school, met als gevolg dat je jaren bezig bent om een organisatie van binnenuit te veranderen, of starten we onze eigen onderwijsinstelling? We kozen voor het laatste. Ook al omdat de snelheid van de verandering die nu gaande is ons noodzaakt nù, in plaats van over jaren, te handelen." Aangezien volgens Kitty en John de ontwikkeling van het (intuïtieve) bewustzijn een belangrijke plaats binnen het leerproces inneemt, worden op het Orion College verschillende concentratie- en ontspanningstechnieken aangeboden en zal het schoolgebouw uitgerust worden met diverse sfeer- en stilteplekken. Kitty: "We leven in een tijd met een grote diversiteit aan externe prikkels. Voor kinderen is het daarom goed om zich af en toe te kunnen terugtrekken om weer energie op te doen."

Ritme

Juist vanwege het drukke, snelle en technologische karakter van de samenleving zijn kinderen van nu rapper op het cognitieve vlak dan enkele decennia geleden. Maar ook emotioneel en intuïtief pikken ze zaken eerder op. John: "Kinderen willen doen en ontdekken. Dat moet je niet afremmen door ze in de stoel te zetten en te gebieden stil te zijn. Het leven is een ontdekkingstocht die juist op jonge leeftijd begint. Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Volgens ons is het van belang het kind tijdens deze leerzame periode zoveel mogelijk vrijheid te geven, zodat het zich kan ontwikkelen tot wie en wat het daadwerkelijk is. Leren doe je immers het beste vanuit je eigen leervragen, op je eigen manier en in je eigen tempo. Vandaar ook dat we bij het Orion College de leerlingen actief gaan betrekken bij het onderwijsaanbod en de onderwijskundige inrichting. Hoe gaat dat nu concreet in z'n werk? Op een reguliere school hanteert men een rooster waarop precies staat op welk uur het kind welk vak moet volgen. Bij het Orion College gaat het helemaal anders; we vervangen het rooster door een weekritme. Daarin staan de activiteiten van een week, denk aan stages, workshops, gastcolleges, werksessies en presentaties. Voor een belangrijk deel worden deze activiteiten door de leerlingen zelf ingepland. Het weekritme beslaat een periode van zes weken, elk met een eigen thema. Alle periodes samen vormen een jaarritme, waarbij we nadrukkelijk rekening houden met de beleving en de effecten van de seizoenen. Het leertempo wordt weliswaar door de leerling zelf bepaald, maar allemaal halen ze op het eind van de rit hun havo/vwo diploma. Wat dat betreft is alleen de weg ernaartoe verschillend."

Experts

In plaats van de vakken als losstaande segmenten aan te bieden, kiest het Orion College ervoor verbanden te laten zien tussen de vaardigheden van de diverse vakken. Dat doet men door de kinderen uitsluitend leerstof aan te bieden binnen een contextrijk leergebied. Met contextrijk wordt bedoeld dat alle opdrachten voortvloeien uit door de leerling zelf gemaakte keuzes uit de dagelijkse leef- en belevingswereld. Hiervoor zijn vier leergebieden gecreëerd: mens & maatschappij, mens & natuur, talen en sport & beweging. De rol van de docent is ook anders dan bij regulier onderwijs. John: "Werd een docent tot nog toe aangetrokken om zijn kennis op leerlingen over te brengen, bij ons worden experts in eerste instantie aangetrokken die een relatie met het kind aangaan en deze helpen bij het vergaren van kennis. We vinden het namelijk belangrijk dat alle onderwijsactiviteiten zoveel mogelijk worden afgestemd op de totale ontwikkeling van het kind. Soms kan het bijvoorbeeld zo zijn dat een leerling vanwege onzekerheidsgevoelens niet toe is aan een stage. Wie bieden dan eerst ondersteuning om die gevoelens aan te pakken, zodat een kind helemaal klaar is om een leerdoel, bijvoorbeeld die stage, aan te gaan. Het Orion College heeft specialisten in huis die met name aan dit traject aandacht kunnen schenken. Naast de docent of leergebiedexpert kunnen dat een parapsycholoog, een spiritueel therapeut, een orthopedagoog, een remedial teacher en een tutor zijn."

Stroomversnelling

De aandacht voor en acceptatie van spiritualiteit is de afgelopen jaren fors gestegen. De diverse media staan er bol van en mediums als Char vieren hoogtij. Kitty en John hebben baad bij deze openheid. Kitty: "Voor het welslagen van het Orion College is brede maatschappelijke betrokkenheid van belang. Niet vanwege p.r.-activiteiten, maar meer als legitimatie naar de buitenwacht toe. We merken dat de zaken wat dat betreft in een stroomversnelling zijn geraakt. Er zijn voldoende grote maatschappelijke instanties bereid om te investeren in de school. Natuurlijk omdat ze er voordeel bij denken te hebben, maar ook omdat ze echt in het concept geloven. Geweldig om mee te maken en een bevestiging voor ons dat we het juiste pad zijn ingeslagen!" John: "We willen niet te pretentieus overkomen, de school is immers nog niet eens open en het is zeker niet zo dat deze vorm van onderwijs ineens alle problemen de wereld uit zal helpen.

We denken echter wel dat de geestelijke bagage die we kinderen vanaf hun twaalfde, dertiende levensjaar op het Orion College meegeven, later in het leven zeer van pas kan komen. Daarom hopen we ook dat andere scholen ons concept, of delen daarvan, gaan overnemen." De drukte die alle voorbereidingen met zich meebrengen is voor Kitty en John geen enkel probleem. Kitty heeft daar wel een verklaring voor: "Als je iets doet wat je passie heeft en je bent bezig met het verwezenlijken van je dromen, dan ervaar je zó veel voldoening en energie dat eigenlijk alles een beetje vanzelf gaat. Dat is ook de boodschap die we leerlingen willen meegeven: volg je dromen! Wat dat betreft geven we het goede voorbeeld." Tot slot: over de naam van de school is, ook door kinderen, lang nagedacht. Uitgangspunt was een moderne naam met inhoud. John: "We kregen de leukste suggesties binnen, zelfs het Amalia College passeerde de revue. Uiteindelijk kozen we voor het Orion College. Orion staat voor ons voor bewustwording, transformatie, openheid en beweging. Het is bovendien de helderste sterrenconstellatie aan het firmament. Als het kind zo zal stralen na het volgen van les aan onze school, dan zit het wel goed."

 

Lees ook:

 

 

 

Bron: IPT

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees