Heldervoelendheid houdt in dat je informatie ontvangt via je gevoel. Deze energieën of krachtvelden word je zowel via je lichamelijke als via je geestelijke gevoel gewaar. Het gaat om krachtvelden van allerlei aard. Het zuiverst waarneembaar en controleerbaar zijn de emotionele en lichamelijke gevoelens die je oppikt van andere mensen en dieren. Verder, de stemming in een omgeving of de atmosfeer die je aanvoelt op een bepaalde plaats. Een scherpe en neutrale waarneming kan maken dat je situaties voorvoelt of met je gevoel doorziet (herkent).

 

Puinhoop

De puinhoop in je hoofd, gevoel en lijf kan groot zijn, als je je niet bewust bent van wat je voelt. Want naast hetgeen je van buiten je oppikt, heb je ook nog je eigen gevoel, namelijk: die psychische en lichamelijke gevoelsreacties die in werking worden gezet via je eigen gedachten, ervaringen, motivaties en associaties.

Inzicht in je eigen gevoelspatronen is onontbeerlijk om orde te kunnen scheppen in je gevoelswereld.

Door middel van de snelste of subtielste prikkel, gedachte of waarneming, kunnen energieën in werking gezet worden via je eigen patronen. Onbewust kunnen bepaalde niet-eigen energieën helemaal samenvallen met je ik-gevoel, omdat je er al zo lang vertrouwd mee bent en deze gevoelens en gedachten altijd voor waar hebt aangenomen.

Het is van het grootste belang dat je jezelf goed leert kennen, zodat je ook kunt onderscheiden wanneer hetgeen je voelt niet van jouzelf is. Door je gewaarwordingen te communiceren met de mensen om je heen, kun je je gevoelswaarnemingen van buitenaf controleren. Alleen zo kun je jezelf toetsen op realiteit, projectie en fantasie. Mogelijk kun je verlichting brengen voor diegene waar jij op meeklinkt.

 

Opruimen

Je eigen systeem wordt schoner naar mate jij je persoonlijke ervaringen verwerkt (volledig beseft en aanvaardt) en je van de bijbehorende emoties ontdoet. Bij verwerking hoort het doorvoelen van pijn, verdriet, angst, woede, etc. Elke keer als je een ervaring doorleeft, komt er uiteindelijk een stukje verlichting.

Een restverschijnsel, dat je mogelijk altijd bij je dragen zult omdat het je gemarkeerd heeft, kun je op een gegeven moment via je geestkracht tot rust brengen. Je kunt het een plaats geven in de tijd. Maar de ervaring kan altijd plotseling weer geactiveerd worden via situaties in het hier en nu. Je kunt het vergelijken met eenmaal ontstane, lege vetcellen die nooit meer zullen verdwijnen en die zich opnieuw kunnen volzuigen wanneer ze gevoed worden. Maar die je ook weer kunt laten slinken nadat je jezelf tot discipline hebt geroepen.

Als je kunt onderscheiden dat emoties of gedachten behorend bij een oude ervaring, via een huidige gebeurtenis opnieuw geactiveerd zijn, dan kun je in je verwerking via je bewustzijn je mentale kracht inzetten om het oude terug op zijn plaats in het verleden te zetten. Vervolgens kun je de nieuwe situatie helderder bekijken en makkelijker hanteren.

Hoe schoner jouw eigen energieveld is, hoe neutraler je denken, voelen en waarnemen. Des te lichter ga je door het leven. Weliswaar word je elke verandering of verstoring in je gevoel meteen gewaar, maar die kun je kordaat aanpakken. Daardoor ben je evenwichtiger: je schommelt psychisch minder sterk, je bent minder impulsief en je bent berekenbaar. Je kunt jezelf beter besturen en je wint aan zelfvertrouwen. Kortom, je functioneert beter.

 

Wapens in de strijd: gedachtekracht en verbeeldingskracht

Belangrijke wapens in de strijd tegen onwelkome, intern of extern geactiveerde energieën in je gevoel, zijn je voorstellingsvermogen (verbeeldingskracht/visualisatievermogen) en je gedachtekracht.

Door hetgeen je voelt voor te stellen als afzonderlijke krachtvelden, kun je loskomen uit de vereenzelviging met je gevoel en de bijbehorende gedachten. Door je neutrale denken en schouwen los te koppelen van de gevoelens die je hebt, wordt het mogelijk om je gevoelens te onderzoeken en te classificeren. Door ze te ontleden als specifieke energieën ofwel krachtvelden, kun je je gevoel beetpakken en er iets mee doen.

Zo komen we tot het weren of wegsturen van energieën. Wanneer je weet wat je voelt en je wilt het kwijt, dan kun je dat doen via je verbeeldingskracht en/of via je gedachtekracht. Helder en geconcentreerd bewustzijn geeft je de benodigde geestkracht. Je kunt jezelf mentaal opdracht geven om een bepaald gevoel weg te sturen, te blokkeren, opzij te zetten, tijdelijk te parkeren, los te laten, een definitieve plaats te geven, ergens niet meer aan te denken, etc. etc. Door er passend bij te visualiseren versterk je je actie en het effect daarvan.

Je zet dus je denkvermogen in ten behoeve van je innerlijke balans en rust (vergelijk bijv. Rationele Emotieve Therapie) en ter versterking gebruik je daarbij bewust je voorstellingsvermogen.

Je kunt je verbeeldingskracht ontwikkelen door jezelf te trainen in aandachtige concentratie en discipline.

Het is belangrijk dat je je geestkracht leert bundelen. Door middel van autogene training, meditatie, visualisatieoefeningen etc. kun je leren focussen en andere gedachten en beelden opdoen.

Voorwaarde om je gevoel te kunnen beheersen en besturen is dat je je gevoel kunt uithouden/verdragen.

Dit kan een heel moeilijk proces zijn wanneer je bijvoorbeeld erg makkelijk, veel, of heel intens voelt, maar ook wanneer zich destructieve denk- of gedragspatronen aan je gevoelsbelevingen hebben gekoppeld.

Je emoties doorleven betekent dat je ze oprecht en voluit in de ogen ziet, en dat je ze kunt laten uitvieren in je geest en in je lijf, terwijl je langzaam tot rust komt via zelfonderzoek en analyse en via nieuwe aanvaardende gedachten.

Je gevoel verwerken moet je leren. Hierbij heb je o.a. de deelpersoonlijkheden van de (neutrale) volwassene en de zorgende ouder in jezelf nodig. Deze staan voor een eerlijk reflectievermogen en een liefdevolle houding naar jezelf, en maken ruimte voor het ontstaan van verlichtende, ontlastende en creatieve perspectieven.

Deze deelpersoonlijkheden kun je internaliseren of versterken via psychotherapie.

 

Je persoonlijkheid

Strikt genomen betekent heldervoelendheid dat je beschikt over een zuiver gevoel. Je energie is helder en je kunt hetgeen je voelt onderscheiden. In principe hebben veel mensen deze aanleg.

Heldervoelendheid ontwikkelt zich buiten proportie wanneer je geboren bent met gevoelige zenuwen, èn wanneer je als kind langdurig aan prikkelingen wordt blootgesteld die je niet kunt verwerken, en waardoor je de concentratie op jezelf verliest. Aanhoudende onveiligheid of angst maakt dat je voortdurend met je aandacht naar buiten gericht raakt. Langdurige stress houdt je gevoelige zenuwen gespannen en alert. Onverwerkte trauma’s kleuren je belevingswereld en schaden je realiteitsgevoel. Dit soort patronen verankeren zich, waardoor de authentieke ontwikkeling van je persoonlijkheid wordt verstoord.

Teveel prikkels creëren angst, waardoor je als kind niet voldoende aan jezelf toekomt. Je probeert je zelf te beschermen door je omgeving sterk in de gaten te houden. Omdat je steeds naar buiten gericht bent, verwerk je niet wat je meemaakt. Je leert je emoties niet (her)kennen, verdragen en verwoorden. Je neemt afstand van je pijnlijk wordende zelf. Door te dromen of te fantaseren sluit je de weg naar binnen af, of je vindt een middel waarmee je je innerlijk gevoel kunt verzachten of verdoven.

Tijdens dit proces verlies je je persoonlijke kracht. Angst geeft een koude, terugtrekkende beweging. Je kracht versnippert door je verspreide focus naar buiten, terwijl je steeds meer de verbinding met je zelf loslaat.

Na verloop van tijd heb je geen bewust contact meer met je angst, maar ook niet meer met je zelf, en is je extraverte gerichtheid een gewoonte geworden. Naar gelang je aard ontwikkel je sterk inlevende, meelevende of aanvoelende eigenschappen, of een grote geestelijke creativiteit.

Als je al heel jong werd weggerukt van jezelf, dan heb je geen eigen wil ontwikkeld. Vaak ook nauwelijks een eigen mening of smaak, of reële ik-gerelateerde verlangens of toekomstdromen. Omdat je persoonlijke kracht versnipperd is, kun je deze niet inzetten ten behoeve van je eigen leven. Daardoor kun je je-zelf niet waarmaken. Ook al heb je je ratio ontwikkeld, je blijft vastzitten in je geestelijke potentieel. Je oorspronkelijke gevoel van angst belemmert je daadkracht.

 

Hoe verder

Om te komen tot het worden van je-zelf, je eigen Persoon, is het nodig dat je je van bovenstaande verstoringen bewust wordt. Je vervormende kanalen en patronen moeten geanalyseerd worden en afgesloten of omgezet.

Er moet een nieuwe fundering komen, waarop je je werkelijke persoonlijkheid kunt ontwikkelen. Je fundering van angst moet worden omgezet in een basis van zelfvertrouwen, via een opzettelijke psychische keuze die je kunt verankeren in een nieuwe zielenhouding, door middel van nieuwe gedachten en handelingen.

Zelfvertrouwen moet je dòen, het is een werkwoord: op je-zelf vertrouwen; je zelf vertrouwen geven.

Voor de ontwikkeling van je authentieke persoonlijkheid is een bewuste, optimale aandacht voor je eigen behoeften, verlangens en mogelijkheden een vereiste. Het is nodig dat je alle oude niet-eigen psychische verbindingen, afleidingen en verstrooiingen leert weerstaan en ombuigt. Zo herwin je je krachten.

Daarbij is het belangrijk dat je gehoor geeft, wanneer jij je drang om iets te doen gaat voelen.

Deze innerlijke drang om te doen zoals jij bent, ontluikt geleidelijk aan via het ordenen en opruimen van je gevoel en gedachten. Je drang om te doen sluit naadloos aan bij je hart en bij je ingeboren mogelijkheden tot zelfverwezenlijking. Je innerlijke gevoel laat zich graag vergezellen door deze vrijgekomen daadkracht!

Je eerste Persoon/je zuivere Ik worden, betekent dat je qua denken, voelen en handelen samen gaat vallen met jouw eigen pure, unieke wezen. Dit realiseer je door voortdurend in contact te blijven met je innerlijke gevoel,en je macht te grijpen. Door de weg naar binnen te nemen en je te ontdoen van al het oude leed dat jouw diepste wezen omhult, en je gekleurde waarnemingen te corrigeren. Deze transformatie vraagt 100% inzet, oprechtheid en een diep verlangen, want ze kan evenveel tijd kosten als de vroegere verstoring van je.

 

Je heldervoelendheid verliezen

Naar mate je meer je authentieke zelf wordt, verlies je een deel van je heldervoelendheid. Want door de concentratie op jezelf krijgt je heldervoelendheid steeds meer betrekking op je eigen patronen (gevoelens, gedachten, motieven, verlangens, associaties).

Stel je voor: je totale focus is 100%. Naar mate je meer geconcentreerd raakt in jezelf, verlies je een deel van je verspreide focus naar buiten toe. Want samen blijft het 100%. Naar mate je jezelf meer gaat bewonen, wordt je energie gebundeld tussen je hart en je verstand, ten koste van de in- en uitloop via de externe kanalen die jij gewend was. Als je in dit proces je denkwijze niet aanpast, dan ga je onbewust over in projectie en invulling of fantasie.

Het inleveren van een deel van je heldervoelendheid wordt vaak als spijtig ervaren. Want in het voorafgaande proces van het accepteren en ontleden van je heldervoelendheid, sluipt gemakkelijk de verleiding in om je eigenschap te overwaarderen. Dit als gevolg van de veelbesproken overtuigingen, die via het verheffen van buitengewone gevoeligheid als eigenschap, compensatie bieden voor de bijbehorende gevoelens van minderwaardigheid, pijn en onmacht om ‘normaal’ in het aardse mee te kunnen doen.

Jezelf worden brengt geestelijke rust. Bevrijd van angst en belemmerende patronen ontstaat er ruimte en kracht voor zelf-realisatie. Je zuivere gevoel verdwijnt echter niet. Het past zich aan, naar gelang de nieuwe externe interesses waar jij je je geest bewust op richt in je vrijgekomen ruimte. Je heldervoelendheid transformeert mee met je veranderende focus.

 

Bron : Nieuwetijdskind

 

{jcomments on}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees