Deze inleiding  is de eerste van een serie artikelen over energie cycli die het leven van de mens al sinds mensenheugenis beïnvloeden. De wetenswaardigheden in deze artikelen zijn een compilatie van verbazingwekkende en uiterst nuttige informatie welke gepresenteerd wordt in een door de Rozenkruisers in 1929 uitgegeven boek, “Self Mastery and Fate with the Cycles of Life”, geschreven door H. Spencer Lewis Ph.D., F.R.C. – Former Imperator of the Rosicrucian Order for North and South America. Het gaat hierbij om een ongekend en uniek systeem van een serie gerelateerde, ritmische energie cycli, waarvan de kennis op zeer betrouwbare wijze kan worden toegepast in het persoonlijke dagelijkse leven. Dagelijks moeten we allerlei keuzes maken en beslissingen nemen om gestelde doelen te bereiken.

Soms doen we dat met ons verstand, soms op ons gevoel en vaak zonder dat we alle gevolgen van onze keuzes en beslissingen van te voren kunnen overzien. Regelmatig spelen er externe factoren mee die we niet kunnen controleren, die we niet  ‘in eigen hand’ hebben.

 

 

We voelen ons in de nasleep van onze keuzes en beslissingen daarom vaak slachtoffer van onze omstandigheden en in zekere zin overgeleverd aan ‘het lot’. We vinden vaak dat de dingen ons overkomen en dat bepaalde zaken niet kunnen worden voorkomen.

Welnu, met de kennis  van dit energie systeem  (en uiteraard de met toepassing ervan) kun je de regisseur worden van je eigen leven. Nooit meer ‘slachtoffer van de omstandigheden’ zijn en zonder ‘onzekere externe factoren’. Je creëert op een uiterst effectieve manier je eigen omstandigheden, en de doelen die je stelt, zullen worden gehaald. Je bepaalt je eigen ‘lot’. Geluk, pech en toeval komen niet meer voor in je woordenboek. Je weet nu dat alles gebeurt om een goede reden.

De gepresenteerde informatie is niet theoretisch, het  is geen concept of idee, het is niet gebaseerd op aannames of veronderstellingen. Het is gebaseerd op harde feiten, op onverbiddelijke kosmische wetten. De uiterst accurate werking van die wetten is bewezen, en wordt bewezen zodra je de kennis ervan bewust begint toe te passen in je eigen leven.INLEIDING

De mens is geïncarneerd met vrije wil, een ieder van ons heeft de keuze om zich een slachtoffer te voelen van zijn omstandigheden of om de regisseur van zijn eigen leven te zijn. Kennis van de kosmische wetten van energie cycli stellen elk mens daartoe in staat.Huidige omstandigheden

Voordat we ons meer kunnen gaan verdiepen in dat energie systeem, is een schets van de huidige situatie waarin we ons bevinden noodzakelijk.

We bevinden ons momenteel in de overgangsfase van het Vissen tijdperk naar het Waterman tijdperk. De geboorte van Jezus (en daarmee de opkomst van de grote wereldgodsdiensten) markeerde het begin van het Vissentijdperk.

De roemruchte datum 21 December 2012 (u weet wel, van de Maya kalender en het ‘einde’ van de wereld) is in die overgang een omslagpunt, of een mijlpaal zo u wilt.  We betreden momenteel  een nieuwe fase met ‘nieuwe’ (natuur)wetten die ons betere perspectieven bieden. De wereld wordt daarmee op z’n kop gezet - of we dat nu willen of niet. (zie ook: Het bijzondere van de Maya kalender)

De wereld die we gewend zijn – waarin de mens slachtoffer ‘is’ van zijn omstandigheden, overgeleverd aan het lot (c.q. de wil van God) – is met rasse schreden aan het veranderen. De cyclus of fase  die we aan het betreden zijn, is van een hogere frequentie dan de vorige. Die frequentie is momenteel met exponentiële snelheid aan het toenemen en vormt daarmee ideale omstandigheden die de mens meer mogelijkheden en beter perspectieven bieden. De mens als regisseur van zijn eigen leven.

Een religieuze reflectie is op dit punt even noodzakelijk. Het Vissentijdperk werd immers door godsdiensten beheerst, en godsdiensten spelen daarom ook een rol in de veranderingen die aan het plaatsvinden zijn.

God heeft de mens niet voor niets naar Zijn evenbeeld geschapen, zoals in de Heilige Boeken staat geschreven. De mens bezit goddelijke kwaliteiten, spirituele kwaliteiten die altijd al diep in ons latent aanwezig waren maar nu pas ontsloten worden en voor ieder mens beschikbaar komen.  De voorspelling van de ‘opame in de hemel’ zoals in de Heilige Boeken beschreven staat, berust wel degelijk op waarheid maar is in feite niets anders dan het betreden van het Waterman tijdperk dat gekenmerkt wordt door hogere energie vibraties (lees: hogere dimensies), een tijdperk of fase waarin we onze goddelijke, scheppende eigenschappen bewust kunnen gaan toepassen - mits we er open voor staan en bereid zijn ons erfgoed, die goddelijke scheppende kwaliteiten, te accepteren en te benutten.

Door er open voor te staan, je die wetten eigen te maken en ze toe te passen in je leven, stap je uit het huidige ‘systeem’, dat wil zeggen dat de chaos waarin de ‘oude’ wereld zich bevindt, aan je voorbij gaat. Het systeem, mits begrepen en toegepast, garandeert immers op een uiterst accurate wijze succes.

Aan de andere kant, ‘achterblijvers’ blijven dan ook slachtoffer van hun omstandigheden, en ze worden dat steeds meer. Aangezien de chaos door toenemende polarisatie, onverdraagzaamheid en geweld in de ‘oude’ 3D wereld steeds meer toeneemt, is dat voor die achterblijvers geen prettig vooruitzicht. Ook dat wordt in de Heilige Boeken met net zoveel woorden voorspeld.

De cycli die in de volgende delen worden beschreven betreffen:

- cycli van 7 jaar, gerekend vanaf je geboortedatum
- de jaarcyclus die uit 7 fases van 52 dagen bestaat, gerekend vanaf je verjaardag
- de dagcyclus die uit 7 fases van 3:25 (3 uur en 25 minuten) bestaat, lopend van   middernacht tot middernacht.
- maancycli

 

 

Bron : Plazilla

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees