Het lijkt of de Annunaki weer volop in de belangstelling staan. Wie de Annunaki waren, kun je lezen in verschillende artikelen hier op de site. Saksin de Groot schreef een prachtig artikel over de ‘terugkeer’ van de planeet ELE.nin, waarvan verondersteld wordt, dát het de planeet Niburu is, de thuishaven van de Annunaki.Eigenlijk was het Zecheria Sitchin, die de wereld attent maakte op deze geschiedenis van de Annunaki, een verborgen geschiedenis mag je wel zeggen! Sitchin was als klein jongetje volledig geobsedeerd door één specifieke tekst in de Bijbel, een tekst die in Genesis 6:4 voorkomt: ‘In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.’ Deze zin was het begin van een zoektocht, een studie en een hele serie boeken en veel, heel veel belangstelling hiervoor uit de hele wereld.

Eén van de weinige, gespaard gebleven, foto's uit de film. Werd er een té groot deel van de sluier ineens opgelicht..?

 

En ook sinds híj een klein jongetje was, heeft de Amerikaan Jon Gress een fascinatie gehad voor de Annunaki. En net als zijn grote held, Zecheria Sitchin, ontdekte Gress een passage in Genesis I, het eerste Bijbelboek, waarbij hij zich afvroeg of het niet fout opgeschreven was. Het ging om deze passage:

‘En God sprak: Laat ons mensen maken, een beeld, dat ons gelijk zij, om te heersen over de vissen in de zee, en over de vogels onder den hemel, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het gewormte, dat op de aarde kruipt.’

Natuurlijk kun je ervan uitgaan, dat in dit geval -met alle nodige ‘achting’- de majesteits-meervoudsvorm (het zg. Pluralis majestatis’) is gebruikt. Maar daar is natuurlijk feitelijk geen noodzaak voor. Hoe dan ook, het was de trigger die Jon Gress deed besluiten zich te verdiepen in deze Annunaki, ‘zij die uit de hemelen neerdaalden’. De interesse was daar en toen Gress ‘groot was’, kreeg hij in de jaren 2004/2005 de fondsen bij elkaar om een film te maken over de Annunaki.

Maar hoe bizar het ook mogen klinken, op een gegeven moment loopt dit spoor dood.. Er zijn filmopnames gemaakt, er zijn trailers gemaakt, indrukwekkende trailers kunnen we wel zeggen. Maar, in Juni 2006, stopt het allemaal ‘ineens’.. De website die speciaal rondom de film werd gemaakt, met indrukwekkende beelden, is niet langer in de lucht. En veel materiaal verdween.. (zie update onderaan)

Kortom: wat is hier aan de hand en

 

Wie zijn eigenlijk die Annunaki..?

 

Ben je nog niet helemaal thuis in deze materie, even een korte blik op het verhaal van deze Annunaki, die met hun invasie op Aarde, zo’n 400.000 jaar geleden, en hun vermeende vertrek rond 550 voor Chr., met name professor Zecharia Sitchin en vele anderen aangezet hebben, om de verborgen geschiedenis van de ‘creatie van de mensheid’ openbaar te maken.

Het zouden de Annunaki zijn geweest, die de grondslag voor hun cultuur hadden gelegd, hun steden hadden gebouwd en de Soemeriërs ingewijd hadden in de ‘geheimen van de hemel’. De naam Annunaki betekent letterlijk: ‘Zij die uit de hemel naar de Aarde zijn gekomen.’ Hun eerste nederzetting was Eridu (verafgebouwd huis) en hun leider heette aanvankelijk Ea en daarna Enki.
Het lijkt waarschijnlijk dat de naam ‘Eridu’ de Aarde haar naam heeft geleverd (Engels ‘earth’, Duits ‘Erde’, Aramees ‘Ereds’, Hebreeuws ‘Eretz’. Ook de Erythreïsche Zee (naam van de Perzische Golf in de oudheid) is naar Eridu vernoemd. Enki noemde het land Ed-in (huis der rechtvaardigen); het was dus de tuin van Eden, de woonplaats van de goden. ‘The Garden of Edin’..

De eerste groep Annunaki bestond uit 50 ‘personen’, de tweede uit 600. Planmatig koloniseerden zij het land, waarbij de ‘vogelstad’ Sippar diende hun als ruimtevaartcentrum. BAD-TIBIRA (de lichte plaats) was het industriecentrum waar de ertsen verwerkt werden en LA.RA.AK werd het oriëntatiepunt voor aanzwevende ruimteschepen, SCH.RUPPAK werd hun centrum van medische zorg. Tot vaste commandant van de missie Aarde werd Enlil benoemd. Hij stichtte het controlecentrum NIBRU.KI (het latere Nippur). Zijn ziggurat droeg op de top een DIR.GA (donkere gloeiende kamer), waar de sterrenkaarten werden bewaard. Voor het verrichten van de zware arbeid schiepen de Annunaki de ‘Lulu’, de voorloper van de mens als prehistorisch reageerbuiskind.

Volgens de Soemerische teksten kwamen de Annunaki (Niburianen) van Niburu (de planeet die aan de hemel glanst en de middenpositie inneemt). Deze planeet wordt vermeld tussen Mars en Jupiter. Een andere naam die ook wel werd gegeven was ‘Tiamat’.

Overal ter wereld dezelfde teksten..
In de mythen en legenden van de volkeren op de hele aarde worden tal van aanwijzingen voor de niet-aardse oorsprong van de mens gegeven. Volgens het zeer oude in het Sanskriet geschreven boek de ‘Dzyan’ vroeg de Aarde aan de ‘Heer van het stralend Aangezicht’ om zonen om de Aarde te bevolken. Volgens dit boek was de eerste generatie mensen ‘de zonen van de Yoga’, de tweede het ras der geslachtslozen en het derde, de mensen met beenderen. Deze laatste vermengden zich met de zonen van de nacht (van het heelal) en bracht zo het vierde ras voort.

 

Volgens de Bijbel begonnen de mensen op aarde zich te vermenigvuldigen en vermengden zich met de zonen van de goden (‘bere elohim’). Hieruit werden de Nefilim geboren, door Maarten Luther vertaald met ‘reuzen’, de mannen van naam (s(j)em). Het Semitische woord s(j)em heeft echter twee betekenissen. Als ‘sju-mu’ kan het ‘datgene waardoor men in herinnering blijft’, een gedenksteen of stèle, maar ook ‘datgene wat een mu is’, waarbij mu kan duiden op een vliegmachine van de goden.

De ‘mu’ is een voorloper van de obelisk en de triomfzuil. Indien ‘mu’ wordt vertaald met raket dan wordt de volgende Soemerische hymne duidelijk: ‘Heerseres des hemels (d.i. Isjtar/Inanna), Zij trekt het hemelgewaad aan, stijgt stoutmoedig hemelwaarts; over alle bevolkte landen vliegt zij in haar MU. Heerseres, gij die in uw MU verblijd omhoogwerkt naar de hemelse hoogten, boven al de rustende plaatsen vliegt zij in haar MU.’ De Soemerische rolzegels vertonen langs de hemel voortglijdende, raketvormige objecten. Waren wellicht deze Nefilim, het volk met de raketten, prehistorische bezoekers uit de ruimte?

Een volk dat raketten gebruikte kan niet uit de diepte van het heelal naar de Aarde gekomen zijn. Het was derhalve geen technische superbeschaving, maar een buitenaardse die uit het zonnestelsel stamde. Het woord Nefilim is afgeleid van het Semitisch NFL (omlaag geworpen zijn), wat dus duidt op ‘die op de aarde zijn afgeworpen. Kennelijk waren de Nefilim en de Annunaki identiek. Zoals uit het Boek (van de) Dzyan blijkt was de Aarde voor de afdaling van de ‘zonen der wijsheid; door een kosmische ramp verwoest. Uit verschillende evolutietakken begon zich homonide leven te ontwikkelen.

Volgens de occulte joodse traditie, de Kabbala, bestonden er twee Adams – de ‘hemelse Adam’, die naar de aarde afdaalde en de ‘aardse Adam’, de diermens, die zich op aarde heeft ontwikkeld. In het Gilgamesj-epos wordt zo’n diermens (wellicht een Neanderthaler?) beschreven.

Hij heet ‘Enkidu’: ‘die in de steppe geboren werd’: ‘Dicht behaard is zijn hele lichaam, toegerust met hoofdharen als een vrouw, hij kent gezin noch thuisland; voedt zich, met de gazellen, met gras; met de wilde dieren worstelt hij aan de drinkplaatsen; in de wemelende schepselen in het water verheugt zich zijn hart.’ Volgens de Soemeriërs werd de mens geschapen als slaaf van de goden. De ondergoden van de Annunaki waren in verzet gekomen omdat de inspanning te groot was en het werk te zwaar.
De Bijbel noemt de aanvoerder van de ‘gevallen engelen’ Lucifer. Enlil wil hem laten terechtstellen, maar Anu en diens zoon Enki hebben een beter plan: een ‘Lulu’ moet gecreëerd worden, een ‘lagere primitief’, de mens. Het voorstel wordt door de Annunaki toegejuicht: ‘Zij riepen tot de godin, de vroedvrouw der goden, ze vroegen de wijze Mammi: ‘Gij, godin van de geboorte, schep arbeiders! Schep een simpele werker, die het juk moet dragen! Laat de werker het juk van de goden dragen!’ Mammi creëerde de mens uit leem respectievelijk uit TI.IT.

 

 

Het is John Gress, die -evenals Zecheria Setchin- volledig in de ban raakt van de Annunaki. De film die hij aan het maken is, komt voortijdig tot een 'halt'..

Deze Afrikaanse goudmijnen lagen in Zuid-Zimbabwe (Monotopa), waar volgens oude Zoeloe-legenden – ‘slaven gewerkt hebben die door het eerste Volk kunstmatig van vlees en bloed geschapen waren. Deze slaven vochten tegen de aapmensen toen de grote ster aan de hemel verscheen.’ De meeste geleerden zijn het erover eens dat de mens inderdaad ‘boven Abzu’ ontstond, in Tanzania en Kenya. De Neanderthaler verscheen pas na de komst van de Homo Sapiens en is dus noch voorloper van de ‘Cro-Magnon-mens’, noch van de Homo Sapiens, de tegenwoordige mens. Volgens Het Gilgamesj-epos moeten Homo Sapiens en Neanderthaler ooit tijdgenoten zijn geweest.

 

Indien het ei van een primaatvrouwtje met het sperma en de genen van een Annunaki-god bevrucht en daarna bij een Annunaki-vrouw geïmplanteerd en door haar voldragen zijn, zou de mythe van de twee Adams te verklaren zijn: de ‘aardse Adam’ was het product van deze verbintenis – gelijk de mythische Gilgamesj – ‘twee derde godheid, één derde mens’. De ‘hemelse Adam’ echter is zijn vader: Enki. Een astronaut van Nibiru, de planeet die wij Phaëton noemen.  (lees verder evt. op de site van ‘Bertsgeschiedenis.nl’)

 

Terug naar ’1Annunaki’: De verboden film?


Jon Gress was in 2006 in een vergevorderd stadium om zijn film af te krijgen. Ik weet nog, dat ik zelf toen met diepe verwondering (en herkenning?) heb zitten kijken naar een trailer, die grote indruk maakte op me. Korte stukjes uit de film konden op de site bekeken worden. Hier is in ieder geval de trailer van de film, die teruggeplaatst is op internet/youtube. 

 

 

Maar de film haalde nooit de bioscopen, de vraag is überhaupt of de film werd afgemaakt. Ook werd de officiële website gesloten en alle, ernaar verwijzende sites en links, werden verbroken. Op vele forums verschijnen er dan ook boodschappen dat het verdwijnen van de film een hoax zou zijn geweest, maar -zoals je ook in de artikel kunt zien-, was en  IS dat zeker niet het geval!! Bij de studio van Jon Gress, die ook de verschillende werkzaamheden voor de film verzorgde, zoals de digitale special effects, het maken van 3-D modellen en het verzorgen van de website, zijn nog maar een paar interfaces van de website terug te vinden. Ook het e-mailadres van Jon Gress is niet meer bereikbaar, en is zijn profiel, dat aangemaakt werd door hem op MySpace. niet meer bijgewerkt. Bizar allemaal.

 

Interview met een Nederlandse TV-zender..!
Maar hoe bijzonder is het dan, dat een interview met Jon Gress, nota bene bij een Nederlandse zender (TV-Amsterdam – SkySpy-TV) wordt opgenomen en uitgezonden. Kijk hieronder naar dit interview en naar zijn opmerkingen en informatie over de op handen zijnde release van de film.  Dit interview is opgenomen in de YouTube-player, dus alle delen volgen elkaar automatisch op:

 

 

 

Hoe de film werd aangekondigd.


In July 2006, 5 jaar geleden dus, kondigde de Amerikaanse zender ‘X-Squared Radio’ een promotie aan van de film van Jon Gress, waarbij ook een ‘exclusief interview’ zou plaatsvinden met de bedenker, producent en  regisseur van de film ’1Anunnaki’. Om je een idee te geven van de impact die de film op sommige ‘wakkeren’ al had gemaakt, plaatsen we hier de aankondiging van het interview van dit radio-station. Dat ging zo in zijn werk:

 

‘De eerste digitale film van de ‘Anunnaki Trilogy’, door Jaguar Films, zal een grote sprong voorwaarts betekenen in tijd, en de mensheid in staat stellen om een grote antropologische sprong voorwaarts te maken. Dit is de eerste volledige bioscoopfilm, die toont dat de  Sumeriërs zodanig werden beïnvloed, dat zij plotseling het meest ontwikkelde volk ter wereld werden. Veel mensen weten nog steeds niet, dát er vliegtuigen bestonden in die dagen. Vér voordat de Egyptenaren naar de kosmos keken. Wigvormig spijkerschrift verschijnt plotseling op veel plaatsen ter wereld. Er komt een vergevorderd inzicht in de stand van de sterren, inzichten in landbouw, huisdieren nemen hun intrede en er worden zelfs sociale structuren geïntroduceerd als beschavingsvorm. Deze filmt toont aan, hoe dat is ontstaan en dat dit de geschiedenis is, zoals die vanaf het begin in de geschiedenisboeken had moeten staan.

Mis dit exclusieve interview niet; kom te weten hoe de Annunaki hebben sámengewerkt met de vroege mensheid. Dit verhaal achter de trilogie is waar en het bewijsmateriaal is imponerend. Deze onafhankelijke film staat op het punt om de geschiedenis te schrijven.’

Maar de film zou er nooit komen, op zich geen bijzonderheid in Holywood, maar het meest bizarre in dit geval, is het feit dat de volledige database van deze film werd verdonkeremaand. Noch van John Gross, noch van zijn materiaal is nog veel terug te vinden; dankzij de mogelijkheden van internet en ongeziene samenwerkings-verbanden, is er nog wát terug te zien en na te pluizen. Maar..

Is het vreemd dat deze film verdween..??
Dat is natuurlijk niet vreemd. Als je kijkt naar wat deze film zou hebben betekent in het kader van het  ‘wakkerschudden’ van hele volksstammen, die ongetwijfeld getriggerd zouden worden, om nóg verder te gaan graven en dit onderwerp in hun dagelijkse leven een rol te laten spelen, dan is dat niet vreemd.. Immers, de krachten die nu de dienst uitmaken op Aarde, zitten niet te wachten op een dergelijk verhaal.
Zij zijn de afstammelingen van deze Annunaki, of zijn het misschien zélf wel, en willen graag hun heerschappij blijven uitoefenen. Kennis is macht en dan is gebrek aan kennis dus onmacht..!

Deze film zou het Westerse verhaal onderuit gehaald hebben van het ‘EEN-godsbeeld’, zou de theorie van Darwin op de vuilnishoop doen belanden en mensen op Aarde een volledig ander beeld hebben aangeboden van hun plek in het Universum. Het is dus geen wonder, dat deze film in de kiem werd gesmoord.

 

 

De PR-brief waarin het interview wordt aangekondigd, omtrent het verschijnen van de film '1Annunaki'.

 

Bron: Wanttonow

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees