De productie van de bekende HPV-vaccins Cervarix (Merck) en Gardasil (Glaxosmithkline) is zeer gecompliceerd, zo blijkt uit dit rapport. Kennelijk komt hierbij vreemd DNA in het vaccin terecht. Dat is dus vreemd erfelijk materiaal dat we niet in ons lichaam ingespoten moeten krijgen, omdat dit kan leiden tot een verhoogde kans op verschillende soorten kanker. Er was toch al weinig reden voor meisjes om dit vaccin te laten inspuiten. Immers de bescherming tegen baarmoederhalskanker is niet echt bewezen en de vrouw moet toch via uitstrijkjes onder controle blijven waarna altijd tijdig gehandeld kan worden ingeval van een beginstadium van baarmoederhalskanker.

 

HPV vaccins verontreinigd met vreemd DNA materiaal

Bovendien zijn er al meerdere ernstige bijwerkingen tot zelfs overlijdensgevallen gerapporteerd in de VS.

Nu er dus kennelijk ook nog op langere termijn een mogelijk verhoogd kankerrisico kan optreden zijn de HPV-vaccins ten sterkste af te raden. De nadelen en risico’s zijn groter dan het misschien aanwezige voordeel van HPV-vaccinatie. De onzekerheden zijn gewoon te groot behalve voor de farmareuzen die gaan voor hun winst.

Zegt het voort voor degenen die echt willen weten.

Jannes Koetsier, kritisch arts.

Professor Joe Cummins, ISIS report dd 12 sept 2012.
Zie voor bron: http://www.i-sis.org.uk/DNA_contamination_of_HPV_vaccines.php

 

 

 

HPV vaccin experiment op meisjes


'Het HPV-vaccin is een waanzinnig goed experiment', aldus Mathilde Boon (patholoog en oprichter van het Leids Cytologisch en Pathologisch Laboratorium) een jaar geleden in de documentaire 'De Prik en het Meisje'.

Belangrijke vraag (want zelfs deskundigen en gezondheidsinstanties geven keer op keer toe dat dit vaccin op meisjes/proefkonijnen wordt uitgetest) : zou dit al 3 jaar 'experimenteren' dan niet onder de wet 'medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen' moeten vallen? 

Want deze wet zegt het toch heel onomwonden : Het is verboden wetenschappelijk onderzoek te verrichten met proefpersonen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt of die niet in staat zijn tot een redelijke waardering van hun belangen ter zake. Dit verbod is niet van toepassing op wetenschappelijk onderzoek dat mede aan de betrokken proefpersonen zelf ten goede kan komen en op wetenschappelijk onderzoek dat niet dan met medewerking van proefpersonen uit de categorie waartoe de proefpersoon behoort, kan worden verricht en waarvan voor hen de risico's verwaarloosbaar en de bezwaren minimaal zijn.

Ofschoon over de formulering van deze (juridisch onderbouwde) zin blijkbaar uitvoerig is nagedacht, lijkt het voor de hand liggend om de volgende conclusie te kunnen trekken : de ouders en/of het minderjarige meisje zouden er expliciet mee in moeten stemmen dat zij als proefpersoon beschouwd worden bij het inenten met het HPV-vaccin en voor deelname aan dit experiment eerst voor akkoord zouden moeten tekenen nà uitvoerig te zijn geïnformeerd, en dan met name rekening houdend met de volgende paragrafen uit deze wet :

1.Het is verboden wetenschappelijk onderzoek te verrichten:

  • b.indien de proefpersoon minderjarig is doch de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt : zonder schriftelijke toestemming van de betrokkene, alsmede die van de ouders die het gezag uitoefenen of van zijn voogd;

5. Alvorens toestemming wordt gevraagd, draagt degene die het onderzoek uitvoert er zorg voor dat de persoon wiens toestemming is vereist, schriftelijk en desgewenst in een aan de toestemming voorafgaand onderhoud wordt ingelicht over:

  • a. het doel, de aard en de duur van het onderzoek;
  • b. de risico's die het onderzoek voor de gezondheid van de proefpersoon met zich zou brengen;
  • c. de risico's die het tussentijds beëindigen van het onderzoek voor de gezondheid van de proefpersoon met zich zou brengen;
  • d. de bezwaren die het onderzoek voor de proefpersoon met zich zou kunnen brengen.

6. De inlichtingen worden op zodanige wijze verstrekt dat redelijkerwijs zeker is dat de betrokkene deze naar haar inhoud heeft begrepen. Hij krijgt een zodanige bedenktijd dat hij op grond van deze inlichtingen een zorgvuldig overwogen beslissing omtrent de gevraagde toestemming kan geven.

Meer informatie hierover :http://wetten.overheid.nl/BWBR0009408/geldigheidsdatum_05-02-2010

Dat het een experiment is, erkennen alle deskundigen. De groep 12-jarigen, die massaal wordt gevaccineerd, is nooit grootschalig wetenschappelijk onderzocht :http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=7459&cHash=f8067b091f48f2f7033145d943007f53

 

Bron : Wij Worden Wakker

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees