………..Je zult ook innerlijk een nieuwe kracht voelen ontwaken. Mensen die door de kracht van de groepsverbinding weten van hun eigen taak hierin, bewust of onbewust, zullen nu datgene mogen en willen uitwerken …….Mensenzielen die elkaar herkennen in deze tijd op aarde zijn Zielen die weten, DE TIJD IS DAAR!!!!........  Evolutie is geen rechte lijn. Evolutie is beweging - een golfbe­weging. En wanneer je nu naar de wereld kijkt, dan zie je dat de wereld is afgestevend op de top van de golf waarin heel veel zaken zichtbaar worden maar waar vanuit de hoogte van de golf ook de diepte kan worden waargenomen en hiermee het belang van deze tijd.

 

Berry

 

Omdat er vanuit het menselijk bewustzijn zoveel op de spits wordt gedreven, zal en kan hierdoor ook heel veel worden getrans­formeerd. Zodanig getransmuteerd dat de energie volkomen in balans komt en mee kan stromen op die nieuwe frequentie. Al datgene wat in uw wereld uit balans is, wil vanuit evolutiedrang in evenwicht worden gebracht. Dit raakt hele groepen mensen, die nu, volgens bedoeling, op de wereld zijn. Dit gebeurt niet alleen in groepen, maar zal ook jouw persoonlijke leven raken.

Mensen die door de kracht van de groepsverbinding weten van hun eigen taak hierin, bewust of onbewust, zullen nu datgene mogen en willen uitwerken en in evenwicht brengen, wat zichtbaar wordt en vanuit de geschiedenis in hun levens is opgebouwd. Verzet je niet meer tegen datgene wat wordt getoond. Want alles wat nu in je persoonlijke leven zichtbaar wordt, vraagt om aandacht. Om ook jou mee te laten stromen op de nieuwe trilling in deze evolutieronde voor het nieuwe evenwicht. Deze nieuwe trilling raakt ieder bewustzijn en daar waar bewustzijn door een nieuwe frequentie wordt getriggerd, zal angst verzet doen voelen.

Verzet tegen alles wat je niet kent of weet en je zult daardoor terug willen grijpen naar oude veiligheden die niet meer in de pas lopen met de nieuwe frequentie. Dat zorgt voor wrijving, voor implosies en voor explosies. Dat explodeert letterlijk op heel veel punten je wereld.

Maar ook in het persoonlijk innerlijk bewustzijn implodeert heel veel. Vanuit een bewustzijn dat zich wil openbaren aan het dagbe­wustzijn van de mens. Daarin ligt een volkomen nieuwe weg.

En deze nieuwe weg kan gelopen worden als het bewustzijn deze frequentie volledig vertrouwt en zich hieraan durft over te geven. De nieuwe frequentie biedt nieuwe mogelijkheden. Maar ook mogelijkheden die nog niet vertrouwd zijn. Die nog niet die vorm in zich dragen waar de mens aan gehecht is geraakt. Deze vorm is nog niet gecreëerd. Het zijn nieuwe vormen die in deze tijd ook werkelijk een plek gaan krijgen en kunnen incarneren. En vanuit innerlijk bewustzijn worden nieuwe beelden gevormd.

En daar waar de mens zijn eigen scheppingskracht leert en durft te kennen, weet men ook wat die kan creëren.

De mens zal zich steeds dieper gaan realiseren dat alles wat wordt gecreëerd ook uiteindelijk is ontstaan vanuit deze scheppingskracht en ook vanuit de collectieve scheppings­kracht. Al datgene waar hele groepen mensen nog weerstand tegen hebben is uiteindelijk ook weerstand tegen eigen oude creaties. Daarin ligt een enorm nieuw plan besloten.

Nieuwe beelden, nieuwe dromen

Nieuwe beelden, nieuwe dromen haken aan bij nieuwe frequenties en worden op een andere wijze geladen. En ik zeg je: iets dat op een nieuwe manier wordt geladen, wordt geïnjecteerd vanuit een hogere trilling. Hierdoor ontstaat er iets dat de mens, in het bewustzijn van nu, nog niet kent. Hierdoor is het voor iedereen van belang, de Angst, vanuit dat wat nieuw is, volkomen te leren trans­formeren in het leven. Want  deze angst, die nog vaak collectief zo zichtbaar wordt, is een ondermijnende kracht in de nieuwe fre­quentie.

Of deze nieuwe frequentie ook ieder bewustzijn uiteindelijk mee zal gaan nemen en op welke wijze dat zal plaatsvinden, hangt af van ieder mens persoonlijk en ligt in ieder mens persoonlijk besloten. De mens heeft bewustzijn maar niet ieder mens is zich bewust van dat bewustzijn en hierdoor zijn er hele groepen mensen die vanuit dat onbewust-zijnmeestromen in een veldwaar angst heerst. Angst die daardoor oude herinneringen oproept vanuit oude fre­quenties. Angst op allerlei niveaus, waarvan de oorzaak opnieuw in beeld wordt gebracht en dat wat opnieuw in beeld komt, vraagt ook een ander soort tegenbeweging. De tegenbeweging zorgt ervoor dat angst daardoor kan worden geëlimineerd, als men tenminste begrijpt en erkent waardoor dit is ontstaan. Wanneer de mens zichzelf die kans geeft, kan hij ook meestromen op die andere energietrilling. Hij kan zichzelf ook laten meestromen vanuit een volkomen nieuwe manier van kijken naar zichzelf, naar het eigen leven en vooral ook naar het bewustzijn vanuit zichzelf binnen dat persoonlijke leven en het leven in het algemeen.

Ieder mens die bewustzijn heeft ontwikkeld, kijkt anders naar dat leven. Hij weet ook dat vanuit deze nieuwe tijd en kijk op het leven heel veel nieuwe energielijnen in het eigen bewustzijn worden aangeschakeld.

Nieuwe visies, nieuwe plannen…

Hierdoor ontstaan ook heel veel nieuwe ideeën, er ontstaan nieuwe visies en plannen. Plannen die op een andere manier worden vormgegeven. Het vraagt tijd om deze nieuwe frequentie in al die lagen die bewustzijn in zich draagt, maar ook in al die lagen die Moeder Aarde in zich draagt, in deze aarde te laten wortelen. Het neerzetten in de aarde betekent ook dat het uiteindelijk het veld wordt van waaruit ieder mens opnieuw gevoed gaat worden. Je zult je bij deze nieuwe spirituele trillingsvoeding steeds meer vertrouwd voelen en deze zal je ondersteunen om je eigen zicht op je bewustzijn steeds helderder te maken. Het zal je niet meer moeite kosten om dat wat zijn dienst in het leven en in de evolutie tot dusver heeft bewezen, los te laten.

Alles wat jou in de voorgaande levens heeft gediend, zul je uiteindelijk straks achter je laten. Je zult innerlijk het moment helder waarnemen wanneer het punt en de tijd is aangebroken om dat wat niet meer in je leven hoort, volkomen los te laten. Je zult ook innerlijk een nieuwe kracht voelen ontwaken. Een kracht die wellicht nu nieuw voelt, maar die vanuit het begin van de eigen evolutielijn reeds aanwezig was.

Deze kracht zal je helpen alles wat nu bekend is, alles waaraan je leven is verbonden, waaraan jij je hebt gehecht, waarin jij je veilig voelt en waarvan je denkt dat dit het werkelijke leven is, los te laten. Je zult op een punt komen dat al deze zaken uiteindelijk een volkomen omslag gaan maken.

Een omkeerpunt zullen veroorzaken, omdat er heel veel zal veranderen, letterlijk zal veranderen, stoffelijk zal veranderen. Het zal werkelijk een keerpunt zijn en daarom is het nodig dat jij je innerlijk daarop voorbereidt, niet vanuit de oude angst maar vanuit bewustzijn. Vanuit het krachtveld dat jij bent. En vanuit dat krachtveld af te stemmen op die hogere frequentie, die de weg die op dit moment wordt gegaan, steeds meer zichtbaar maakt. De weg die soms schoorvoetend wordt gelopen, maar die zoveel nieuwe poorten zal openen, zowel in het eigen innerlijke leven alsook in het collectieve leven. Het zal daardoor ook, en niet alleen vanuit het eigen hart, een steeds groter veld  gaan beslaan vanuit die enorme openingen die gemaakt worden. Je zult ook voelen dat de grond onder je voeten anders geladen zal zijn.

De waarachtigheid van je innerlijke wereld 

Waar jij je op beweegt, energetisch letterlijk beweegt, is van een ander soort energie. En deze energie laat je steeds helderder kijken naar datgene waarnaar je innerlijke oog wil kijken. Niet vanuit de schaduw van het leven, niet vanuit de duisternis van het verleden, maar wetend dat je vanuit een enorme innerlijke heldere activiteit het leven in zijn werkelijkheid gaat aanschouwen. Hierdoor gaat er heel veel wegvallen en zal de waarachtigheid van de innerlijke wereld uiteindelijk zichtbaar zijn. Het is juist binnen deze innerlijke balans waar verandering ontstaat. Want heel veel zaken uit het dagelijks leven zullen ook voor je eigen bewustzijn, voor allen die nu hier naar luisteren, innerlijk als herkenbaar kunnen worden ervaren. Heel veel dingen doen er al niet meer zo toe. Heel veel belangen zijn aan het wegvallen. Belangen die eerst te maken hadden met de persoonlijk­heidsontwikkeling… maar omdat er innerlijk steeds meer vanuit bewustzijn wordt aangevoeld, voegt het niets meer toe aan dat wat de Ziel vraagt.

Het leven van alledag is een leven dat uiteindelijk het spirituele leven van alledag zal zijn.

Het is juist deze enorme Zielenoproep die maakt dat persoonlijkheden zich op een andere frequentie aan het richten zijn. En dit vraagt van ieder mens om zijn eigen hart op deze nieuwe frequentie af te stemmen. Juist daarin ook  deze vernieuwingen toe te laten. Om te kunnen begrijpen dat al datgene wat je eigen leven overhoop leek te gooien noodzakelijk was om je aan de andere kant te laten kijken. Om in deze nieuwe werkelijkheid en je eigen waarachtigheid het eigen krachtveld zo aan te spreken dat je begrijpt dat je altijd in staat bent weer terug te veren in het leven zelf. Dat jouw kracht er werkelijk toe doet en dat juist deze energie een steeds grotere rol gaat spelen in het leven van alledag. Het leven van alledag is een leven dat uiteindelijk het spirituele leven van alledag zal zijn. Het zal geen afgescheiden veld meer zijn.

Spiritualiteit is een natuurlijke staat van zijn voor ieder mens. Spiritualiteit is een volkomen natuurlijke beweging. Deze beweging wil loskomen vanuit een enorme diepte, vanuit een enorme hoogte en vanuit een enorme breedte. Het vraagt daarom ook ruimte, ruimte in ieders persoonlijk bewustzijn en ruimte in het totale bewustzijn. En daar waar de mens weigert ruimte te bieden, zal deze energie niets anders kunnen doen dan door te dringen tot dat veld waar het wil en moet  zijn vanuit evolutie. Begrijp goed dat al deze energievernieuwingen te maken hebben met de golfbeweging binnen de evolutie. En dat jij en iedereen daarin is ingebed en ook een bijzondere eigen rol in heeft.

En deze rol doet er toe. Je bent daarin even belangrijk als wie dan ook op deze aarde.

Mensenzielen die elkaar herkennen in deze tijd op aarde zijn Zielen die weten, DE TIJD IS DAAR!!!!

Want alles wat leeft hoort op de frequentie in deze tijd bij elkaar. Degenen die dit van zichzelf weten en ook weet hebben van de groep waartoe ze behoren, zullen door de energetische draden waarmee ze met elkaar zijn verbonden, steeds duidelijker hun eigen plek gaan opeisen, mede door de Zielenvonken die helder zichtbaar worden.

Zielen die elkaar herkennen zijn Zielen die weten dat de tijd is gekomen waar zij naartoe hebben gewerkt. En deze tijd vraagt van ons om bewust op te staan. Werkelijk op te staan vanuit een diepe waarachtigheid, maar ook wetend van het doel waarin ieder van ons zijn eigen plek heeft. En ieder van ons wordt gevraagd om de eigen energie zodanig te verankeren dat deze bekrachtiging werkelijk een collectieve bekrachtiging kan zijn. Wanneer je begrijpt dat je eigen energie er dus toe doet, kun je, vanuit dat punt, je eigen transformatie aangaan. Wanneer jij jezelf als klein ervaart of te klein houdt, wanneer je niet vrijuit durft te leven datgene wat in al zijn rijkdom en kostbaarheid reeds in je aanwezig is, en nu ook voelbaar en zichtbaar is geworden, dan zul je weten dat hier een aandachtspunt ligt waaraan gewerkt dient te worden. 

De tijd is werkelijk gekomen om naar jezelf te kijken, om jezelf te zien en te weten dat je deel uit maakt van een groep die een werkelijke lichtgroep zal zijn. Een Lichtgroep op een eerstelijns-­frequentie die de energie helpt te dragen, door te geven en er mede voor zorgt dat de energie de aarde over gaat. Deze energie is via ieders bewustzijn verbonden, vanuit het hart, met die onvoorwaar­delijke liefde vanuit het Christusbewustzijn. De mens kent zijn eigen plek daarin, maar weet ook dat de energie, via collectieve schake­ling/verbondenheid met elkaar, zich zo vaak zal vermenig­vuldigen als wenselijk is.Het is dus belangrijk dat jij je eigen innerlijke belang hierin begrijpt. Dat wij nu allemaal met elkaar die lichtdragers willen zijn en ook deze nieuwe frequentie de plek willen geven die het nodig heeft.

Help de aarde - help deze Schepping

Nogmaals!!! Dáár waar de mens vanuit angst, vanuit duister in zichzelf niet luistert naar wat aandacht vraagt of zich aan hem opdringt en aandient, zal deze mens niets anders kunnen doen dan uiteindelijk door implosie of explosie ruimte te  forceren..

Ruimte voor dat wat vanuit evolutie ruimte vraagt. De ruimte letterlijk opeist.

Help de aarde. Help deze Schepping. Help om deze evolutieronde werkelijk tot dat punt te kunnen brengen waarin de nieuwe frequentie volkomen in balans de nieuwe ronde van de nieuwe tijd kan ingaan. Kijk daarbij ook naar je eigen denken, naar je eigen denkvermogen want daarin zit ook je scheppende kracht. Maar dit denkvermogen is heel lang, ook in de eeuwen die achter je liggen, door angst misvormd geweest. Allerlei angstbeelden die jezelf hebt gecreëerd en je dus hebben misvormd. Het liet niet je Wezenlijke ik zien. Het liet juist datgene zien wat innerlijk vanuit angst kromp en zichzelf steeds meer liet krimpen naar een punt waarin het Zelf uit het oog werd verloren. En om in de herhaling vanuit dat denkpatroon, vanuit die angst, steeds opnieuw niet jezelf te kunnen zien in al je Licht, in al je mogelijkheden en kracht. Hierdoor en vanuit de mentale kracht heb jij je eigen creatie in stand gehouden.

Mentale wolken bevolken nog steeds de aarde. Mentale donkere, misvormende angstwolken waarmee hele volks­stammen zich nog steeds voeden en laven. Wanneer je kijkt vanuit het Licht in jezelf begrijp je dat je met je denkvermogen ook iets anders kunt doen. Het werk begint altijd bij jezelf. Het begint bij het denken over jezelf. En wanneer daar werk ligt, zie dan je eigen taak daarin. Kijk met ogen van Liefde naar jezelf. Kijk vanuit het Licht naar je worsteling als mens in dit leven en bemoedig jezelf. Wees trots op dat wat je bezielt, dit mensenleven. De bezieling vanuit moed en kracht, omdat je weet wat je eigen opdracht hierin is. En wanneer je denkvermogen naar een hogere plan wordt getransporteerd, omdat je hebt begrepen dat afbreuk en afbraak uiteindelijk achter je zullen liggen, dan weet je dat je een bouwer bent.

Je bouwt mee aan dat wat wordt gevraagd, vanuit de nieuwe frequentie, die zo verbonden is met hoge Kosmische velden, van waaruit steeds opnieuw de oproepende kracht klinkt: verbindt je.. Want  wanneer de mens zich ook innerlijk realiseert dat deze verbindingsdraden de voeding zijn voor dat wat zich wil vernieuwen, voor dat wat zich in de energie wil verhogen en hierdoor ook een volkomen nieuwe realiteit zal creëren, dan zul je begrijpen dat het vooral om de verticale verbinding gaat waarin allen verbonden zijn. Waarin het zich in jou, via je hart, maar vooral ook via je persoonlijke leven van alledag kan ontwikkelen.

……dan weet je dat het om DIT Licht gaat dat de frequentie vertegenwoordigt van de nieuwe tijd!

Weet wat je zegt, weet wat je denkt.  Voel hoe jij je verbindt. Oordeel daar niet over. Maar zie waar het niet geheel synchroon in de pas loopt met de frequentie die je voelt in je hart. Want je Ziel is al aangesloten op deze nieuwe bron. Wanneer je stil bent en terugkeert in jezelf, kun je deze frequentie voelen en weet je waar je uit balans bent. Dan weet je ook wat je te doenstaat.

Laat je volledig meevoeren op de stroming van het leven en niet voor een deel. Wanneer je vanuit heelheid naar jezelf kijkt, zul je jezelf zien vanuit de bron waarover Ik spreek. Dan is het Licht van de frequentie van de nieuwe tijd zichtbaar.

De nieuwe tijd zal hierdoor ook een andere uiterlijke beweging laten zien. Want waar innerlijk een verandering wordt gecreëerd, omdat er een dieper bewustzijn wordt geopend, zal er ook uiterlijk iets anders zichtbaar zijn. Je zult anders kijken, maar je zult ook anders handelen en een andere verbinding maken met het leven om je heen. Want je weet steeds van het belang, het belang van die verbinding en uiteindelijk is dit voor jou een natuurlijke staat van zijn. Dan Ben je. Je weet waar je staat en van waaruit je in stilte werkt. Je weet welk werk er wordt verricht vanuit het hart, in verbondenheid met elkaar en dus met alle Zielen.

Er zijn hele groepen mensen die precies in deze tijd zijn geïncarneerd om hetgeen Ik net heb uitgelegd werkelijk gestalte te geven. Recht te doen aan dat wat de evolutie in de nieuwe tijd vraagt. Er zal werkelijk een ommekeer zijn. En daar waar het leven verandert, zal de mens niet anders kunnen doen dan zich mee te laten voeren op de stroom. De mens weet waarom en weet ook van de eigen plek daarin.

Voel dus datgene wat zich in jou aan het openen is en volg daarin de eigen innerlijke weg. Dat is jouw weg en dan lijkt de weg die je nu loopt een andere. Dan nog is er een verbindingsdraad met die andere ik die maakt dat je op een ander niveau wel degelijk samenkomt. Geef jezelfdus de ruimte om je eigen weg te bezielen, want daarin zit ook een nieuw soort energie die gestalte wil krijgen. Al deze bewustzijnspunten zullen uiteindelijk leiden tot de totale nieuwe creatie die de nieuwe werkelijkheid zal vormen. Jij leeft jouw leven en vanuit die energie zul je niets anders kunnen doen dan jezelf vanuit de eigen Ziel te bezielen. En hoe je leven er ook zal uitzien, jouw weg kan zich alleen maar in volledige overgave zonder enige vorm van terughoudendheid aan je ontvouwen. De kracht van de Liefde zal altijd de kracht zijn waarin deze verbinding zijn oorsprong vindt en zal uiteindelijk op die wijze weer terugkeren naar dat punt van evolutie, wanneer er weer een nieuwe evolutieronde zal ontstaan.

Mijn zegen

Berry Vincenta

© 1990 Berry Vincenta.  Alle rechten voorbehouden.

 

Bron : Berry Vincenta

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees