Aartsengel Michaël

De energie van Michaël is heftiger en krachtiger (maar tegelijkertijd ook beschermend) dan van de andere Aartsengelen. Als Michaël verschijnt en aan het werk gaat, dan gaat de aarde en de mensen door allerlei crises heen. Michaël is de grote schoonmaker op het geestelijk vlak, hij woelt en schudt het leven flink door elkaar. Hij maakt ons meer bewust van de geestelijk wereld, hij opent het gordijn dat ons zo lang van de geestelijke wereld gescheiden hield van de matriele wereld, hij legt een sterk verlangen van vrijheid in ons neer, hij wijst ons de weg naar binnen. Verschillende personen Channelen hier mee.


Ons onderwerp voor vandaag is, wederom, de accelererende verandering en jullie vermogen om het waar te nemen. De verandering waar wij naar refereren is volledig. Het verandert jullie innerlijk, en deze verandering resulteert in veranderingen extern van jullie, op z'n minst in jullie waarneming van innerlijk en extern, wat op z'n zachts gezegd gebrekkig is. Wat jullie waarnemen als externe verandering is een resultaat van innerlijke veranderingen waartoe jullie in staat geweest zijn om die voor jezelf te maken, als gevolg van de toegenomen en het toenemende licht welke voor jullie beschikbaar is.

Ron: Ik vraag om de boodschap van vandaag. Begin alstublieft met mij te vertellen met wie ik spreek.Michael en Gabriel, brengen jullie vandaag een boodschap waarop jullie lang gewacht hebben. Wij wensen dat jullie weten dat dat waar jullie voor zo'n lange tijd voor gewerkt hebben, en met zo een toewijding, nu begonnen is. Jullie zijn hier ook over geïnformeerd vanuit andere bronnen, en wij bevestigen voor jullie dat deze informatie juist is. Jullie weten dat de boodschappen die jullie gevolgd hebben, degenen welke jullie onderscheiden hebben de meest betrouwbare en liefdevolle te zijn, een tendens in de recente maanden hebben laten zien samen te vallen met hun inhoud.

Terwijl jij je steeds meer openstelt tot de volledigheid van jouw wezen, ontsteek je binnenin jou een diepe herinnering. Er is een versterkte verbinding met alles dat je bent, en de Bron welke jij BENT, en in deze verlenging van de focus. En door deze versterkte verbinding met jouw Universele Zelf, begin jij je steeds meer de Universele volledigheid van jouw wezen over wat er voor jou mogelijk is te beseffen. En bewaarde wensen komen naar voren. En zachte inzichten over wat jou vreugde geeft stijgen op naar het oppervlak en een bereidheid om deze meteen als opties te omhelzen, als mogelijkheden, als uitnodigingen naar een meer gelukkige ervaring in dit bestaan, komen naar voren.

Herinner je, mijn dapperen, jullie leven te midden van de eeuwigheid. De boodschappen van kosmische wijsheid die wij jullie brengen zijn niet om meer regels op te zetten om nieuwe dogma's te creëren. Onze bedoeling is om jullie harten in vuur en vlam te zetten met liefde en om jullie een glimp te geven van de glorieuze toekomst die voor jullie ligt. Terwijl steeds meer van de massa's een ontevredenheid voelen welke geïnitieerd wordt door hun Ziel Zelf, is het belangrijk dat de Wijsheids Leringen van Ascentie besproken en gedeeld worden met diegenen rondom jullie heen. Jullie, het ontwaakte STERRENZAAD, zijn degenen die de nu tevoorschijn komende WIJSHEIDS LERINGEN van de toekomst zullen verspreiden.

Op deze dag zouden wij verder willen spreken over het onderwerp van onderscheidingsvermogen. Dit is een kwestie welke in deze tijd van groot belang is. Het is altijd belangrijk geweest, natuurlijk, maar op dit ogenblik, wanneer zoveel van jullie toekomst rijdt op jullie staat van zijn, jullie ontwikkeling in bewustzijn, is het meer dan ooit belangrijk. Jullie zullen wensen om dat te doen wat jullie aan zal sporen om voorwaarts te gaan, en niet dat wat op wat voor manier dan ook jullie voortgang zal vertragen. De misplaatste wens om in de status-quo te blijven is, nochtans, nog steeds sterk in sommige kwartieren, verzwakkend ja, maar nog steeds problemen voor jullie presenterend waar dat ook maar mogelijk is.

Vandaag brengen wij jullie aandacht wederom naar de onderwerpen van zelfwaarde en verdienstelijkheid. Er bestaat geen mogelijkheid dat er teveel nadruk op gelegd wordt, noch dat er teveel aandacht aan deze onderwerpen geschonken wordt. Zij zijn inderdaad kwesties welke jullie bijna allemaal niet voelen of niet kunnen geloven. Waarom is dat? Het is inderdaad omdat jullie over jezelf geoordeeld hebben wanneer zelfs jullie goddelijke Schepper dat niet doet, noch zal Hij jullie ooit be/veroordelen. En jullie hebben vele keren om vergiffenis gevraagd voor dat waar jullie je schuldig over oordeelden, maar toch merendeels weigerde om vergiffenis voor jezelf, van jezelf, te accepteren.

Wij zullen vandaag spreken over het doorgaande succes van de Lichtwerkers in het openen van het begrip en het bewustzijn in jullie wereld. Wij verbazen ons over het vermogen van zovelen om te vermijden te zien wat voor ons zo overduidelijk is. Iedere dag nu wordt het moeilijker om gebeurtenissen, en rapportages van gebeurtenissen te interpreteren in iets anders dan een hoopvol en positief licht. Er doen zich nog steeds dingen voor waarvan wij begrijpen dat zij niet gemakkelijk begrepen worden op deze manier, maar veel meer omringd jullie wat van een positieve aard is. Natuurlijk trompetteren de luidste stemmen het deuntje van angst en controle.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees