Geliefde meesters, zullen wij doorgaan met het herzien van enige van onze meest belangrijke leringen van het verleden? Het is onontbeerlijk dat jullie de belangrijke doelstellingen van het Ascentieproces stevig binnenin jullie geheugenbank ingegraven hebben. Jullie zijn momenteel in het proces van het integreren van het volgende geschikte niveau van Scheppers Licht, met de hulp van jullie OverZiel intelligentie. Het verbinden met en het integreren van de vele facetten van jullie vijfdimensionale Zelf zal uiteindelijk resulteren in een nieuwe biologische blauwdruk van creatie.

 

01michael
Aartsengel Michaël – Hij die is als God


Jullie Goddelijke Geboorterecht omvat alle geschenken/gaven, talenten, attributen en deugden van de Schepping. Zij zijn vrij – voor jullie voor het oprapen. Echter, jullie moeten hen door jullie eigen inspanningen verdienen, en dan jullie geïntegreerde wijsheid met diegenen op het Pad achter jullie delen. De wijzen/de meesters van de Aarde en de ingewijden op het Pad hebben ontelbare uren en inspanningen doorgebracht om hun talenten voort te brengen, en om de wijsheid te verkrijgen die zij met iedereen delen die een zoeker van wijsheid is. Hun missie is om de reis of de taak van het verkrijgen van Zelf-meesterschap gemakkelijker te maken, en zij verdienen een beloning voor hun inspanningen. Er moet een overvloedige uitwisseling zijn. Je moet zelf de tijd en de inspanning naar voren brengen … of je moet diegenen compenseren die de weg voor jou plaveien door jou te bevoorraden met de geavanceerde wijsheidsleringen van de hogere rijken. Je moet jouw ideeën en doelstellingen naar de hoogst mogelijke frequenties verheffen, hen daardoor verfijnde idealen makend welke de gehele mensheid tot voordeel zullen strekken.

Het ontwakingsproces omvat het door de vele niveaus heengaan van het astrale (emotionele) vlak. Jouw doel is om jezelf binnenin het mentale vlak van bewustzijn te centreren. Op de geschikte tijd, beweegt een discipel op het Pad langzaam voorbij de fysieke familieplichten en verantwoordelijkheden als zijn/haar bewustzijn, wijsheid en Licht toenemen. Geleidelijk, neemt de invloed van de aspirant toe, net zoals zijn/haar potentieel dat doet om een Wereld Dienaar te worden. Het vergt onophoudelijk en opzettelijk inspanning om het ego te temmen en om de kennis en deskundigheid te vergaren die vereist zijn om een Wereld Dienaar te worden. Je moet een opmerkelijk voorbeeld zijn, en ook de bekwaamheid hebben om het verlangen naar spirituele wijsheid aan te moedigen en te stimuleren, met het oog op het dienen van de mensheid als een begeleidend Licht. Een verlichte leraar biedt de waarheid aan zoals het aan hem/haar geopenbaard werd, en biedt ook de kans aan voor hun studenten om de leringen te accepteren of af te wijzen.

Zovelen van jullie hebben moeilijkheden bij het ontdekken van jullie missie of julliepassie, en dus drijven jullie in daadloosheid door de dagen heen. Jullie gaan door met niets te doen, ondernemen op geen enkele manier, hoe dan ook, om positieve veranderingen in jullie leven te initiëren. Niet iedereen is bedoeld om de massa’s te onderwijzen of een wereldfiguur te worden. Het zijn diegenen van jullie die stilletjes met jullie dagelijkse plichten aan de gang gaan, terwijl jullie kleine gestage verbeteringen maken binnenin jullie zelf en ondertussen de Liefde/het Licht van de Schepping omlaag uitstralen in/naar de Aarde en naar buiten de wereld in, die de meest dramatische impact maken op het negatieve milieu van de Aarde. Wij zoeken naar Wereld Dienaren op een onder de massa levend niveau. Elk en iedereen van jullie is nodig te helpen het collectieve bewustzijn van de massa’s te verheffen en te verfijnen.

Jullie bidden en smeken vaak in wanhoop om assistentie; echter, als het niet in de gedaante komt waar jullie comfortabel mee zijn, ontkennen jullie het of wijzen jullie het af. Gebeden worden altijd beantwoord. Gebeden die vragen om het grootste goed manifesteren zich als wonderen groot en klein, en openen het pad voor een leven met gemak en gratie. Gebeden van het ego wensende-lichaam worden beantwoord door jullie toe te staan jullie eigen oplossingen te zoeken, welke gemanifesteerd worden vanuit jullie misvattingen en jullie ongepaste acties. De lessen van het leven worden geleerd door te ervaren wat je gecreëerd hebt. Het ego trekt disharmonie en ontevredenheid aan, en het is er de oorzaak van dat de zoeker buiten zichzelf zoekt voor oplossingen en voldoening. Jullie moeten leren om met de zuiverheid van jullie hart en met de intenties van de hoogste orde te bidden. Terwijl jullie je Lichtquotiënt verhogen, zullen jullie de magnetische aantrekkingkracht van het hart verhogen. Jullie moeten leren om de overvloed aan jullie geschonken te ontvangen met het geven van dank en met een dankbaar hart.

Waarom niet jouw missie verklaring beginnen door de negatieve dingen in jouw leven op te sommen die je graag zou willen veranderen? Begin met verscheidene kleine veranderingen in jouw leven, en denk eraan, je moet met jezelf beginnen. Wij verzekeren je dat als je een verwoede poging onderneemt, en gebruik maakt van de gereedschappen die wij je gegeven hebben, je dramatische veranderingen in je leven zult beginnen te zien. Wij vragen jullie om ons met een open geest op de proef te stellen, en sommige van de basisconcepten die wij gegeven hebben te bestuderen, en langzaam maar trouwhartig, deze in jullie dagelijkse leven te implementeren waar jullie het sterkst mee resoneren. Geef ons toestemming om je te begeleiden en te inspireren, en door dat aldus te doen, zal je de krachten van de Hemel achter je hebben staan. Je kunt alleen falen als je het opgeeft, geliefden.

Tijd is de kern van de zaak, want het is zeer duidelijk dat de vrees en de kwaadheid van de massa’s, de macht van de krachten van de natuur, en de Aarde veranderingen/reinigingen in intensiteit iedere dag aan het versnellen en toenemen zijn. Er is een krachtige polarisatie aan het opbouwen tussen de uiteenlopende facties, niet slechts in de geïsoleerde plaatsen rondom de wereld, maar omvat ook ieder land, ieder ras, iedere cultuur, religie en politieke affiliatie. Wij hebben jullie verteld dat de kloof tussen het Licht en de schaduwlanden aan het verbreden is, en het is zeer duidelijk vanuit zowel een verheven als een Aards gezichtspunt. Wij zien duidelijk de gebieden die in het Levende Licht gebaad worden, dankzij jullie, de getrouwe schildwachten van het Licht. Wij zien ook de wervelende wervelwinden van negativiteit en chaos zich in een overvloed aan landen, provincies, steden, dorpen buurten en zelfs onder families rondom de wereld opbouwen.

Als je verstrikt zit in de retoriek van de wereldwijde nieuwsmedia, kan je het niet helpen er anders dan je bewust van te zijn dat er een voedende drift van negativiteit is die uitgespuugd wordt in/naar de luchtwegen en het bewustzijn van diegenen die ontvankelijk zijn voor de vervormde boodschappen van sensatiezucht en afscheiding. Vrees voor beroving/ontbering, kwaadheid richting machthebbers, leiders en de regering, en een misnoegd gevoel van het recht hebben op goederen en diensten, zonder persoonlijke verantwoordelijkheid, zijn symptomatisch van de intense angst voor verandering welke plaatsvindt in ieder gebied van de wereld en binnenin het menselijke bewustzijn.

Het is tijd voor de volgende stap van het Ascentieproces om te beginnen, en velen van de geavanceerde aspiranten op het Pad worden al behendig en raken verdiept in de procedures. Op dit moment, bestaat er geen vraag over dat diegenen die op iedere manier geavanceerd in het spirituele bewustzijn zijn, hun ontwakings-/evolutieproces verhaast hebben zoals nooit tevoren in de geschiedenis van de wereld, met het oog op het feit dat zij mogen handelen als zenders en vertolkers van de Universele Wet en de Kosmische Waarheid.

Jullie, de aspiranten op het Pad, worden behendig met het opbouwen en gebruiken van veelvoudige Piramides van Licht/Kracht in de vijfde dimensie, terwijl jullie langzaam maar zeker geacclimatiseerd raken aan een lage vijfdimensionale omgeving. Jullie hebben de paden naar de Steden van het Licht geopend zodat jullie geleidelijk de hogere en meer verfijnde frequenties van het Licht kunnen incorporeren. Jullie bereiden jullie zelf er ook op voor om op een regelmatige basis te wisselwerken met de vele facetten van jullie Hogere Zelf en de grote Wezens van Licht.

De oproep van hereniging begint voor velen van jullie, waardoor jullie hoog ontwikkelde Ziel Lied uiteenlopende leden van jouw God Zelf bereikt. Terwijl je jouw trillingspatronen verfijnt en jouw Energetische Handtekening bereikt een bepaald niveau van harmonie, zal jouw Ziel Lied beginnen naar buiten te reflecteren in/naar en door de vierde, in/naar de vijfde en voor sommigen van jullie, mogelijk zelfs in/naar de zesde dimensies, en zeer geleidelijk in/naar de auragebieden van sommige van de Ziel Fragmenten van jullie Hogere Zelf. Langzaam, als deze gezegende facetten van jouw Zelf zich bewust van jou worden, zullen zij het proces beginnen om in/naar de uitlijning met jou te verhuizen. Diegenen waarvan de resonantie lager is dan die van jou zullen onder jou in/naar de lijn vallen, en diegenen die verder op het Pad zijn dan jij zullen langzaam in/naar de kolom van Licht boven jou verhuizen. Je zult ook lateraal (zijkant/buitenkant) bewegen, alsook hoger, in/naar de verfijnde rijken terwijl alle van de fragmenten van jouw IK BEN Aanwezigheid geleidelijk het proces beginnen van dichterbij en inniger naar jouw centrale kolom van Goddelijke Licht te bewegen.

Voor sommigen van jullie zal deze informatie verwarrend zijn; echter, velen van jullie ervaren dit proces in uiteenlopende gradaties gedurende jullie nachtelijk reizen of in de meditatie. Daarom, wensen wij om jullie een basis begrip te geven van wat er plaatsvindt op de uiteenlopende niveaus van het Ascentieproces.

Terwijl je studeert en in de mysteriën van de Kosmische Waarheid graaft, zal je een reservoir van kennis opbouwen waar je gebruik van kunt maken wanneer dat nodig is. Ook, als je toegang verkrijgt tot jouw Heilige Geest, zal het lijken alsof je hebt ingetapt op een Kosmische bron van informatie; echter, in het begin, zal het jouw eigen oude, uitgebreide verleden zijn dat beschikbaar aan jou gemaakt is. Je zult in toenemende mate gevoelig worden voor ideeën, concepten en ingewikkelde informatie, en je zult de bekwaamheid verkrijgen om moedwillig op deze rijke opslagplaats van informatie in te tappen.

Wij moedigen jullie aan om elke van de belangrijke punten die hieronder staan te bestuderen, totdat je een uitvoerig begrip hebt van diens betekenis, zodat je kunt beslissen of het concept voor jou geldig is of niet. Je kunt dan een intelligente beslissing maken met betrekking tot of je wel of niet wenst om de kennis te integreren, en het dan op te eisen als een deel van jouw kernwaarheid. Onderscheidingsvermogen is wezenlijk belangrijk als je jouw oude verouderde, beperkende overtuigingen vervangt met een nieuwe, hogere frequentie en een uitgebreider bewust besef. Het is de weg van een Zelf-meester.

  • Het gefocuste staren van de mensheid wordt uit het verstikkende moeras van het aardse bestaan vandaan getild naar de verafgelegen horizon van de toekomst. Het verlangen naar materiële rijkdom wordt vervangen met een hunkering naar Ziel bewustzijn.
  •  Gefocuste intelligentie is noodzakelijk om succesvol de vele subgebieden van de vijfde dimensie binnen te gaan zodat je in kunt tappen op de grote opslagplaats van wijsheid en de daarin beschikbare geavanceerde bekwaamheden.
  • Wereld Dienaren zullen bijeen gehouden worden door een sterke Ziel verbinding – een herinnering van een plechtige eed om de mensheid te dienen, met een algemeen doel van het ascenderen in bewustzijn.
  • Oprechte gebeden van dankbaarheid en smeekbeden voor het grootste goed van allen, samen met Ziel-gefocuste meditatie moeten de geaccepteerde vorm van communicatie worden met onze Vader/Moeder God en de grote Wezens van Licht.

  • Grote aantallen van Zielen, die nog steeds functioneren binnenin de illusie van de derde-/vierde dimensionale omgeving, ontwaken geleidelijk met betrekking tot de duwtjes van hun Ziel-zelf als zij voorbij de invloed van de massa bewustzijn geloofsstructuur verhuizen.

  •  Het is wezenlijk belangrijk dat je controle verkrijgt over de ego-persoonlijkheid en de onderbewuste geest, zodat de OverZiel/het Hogere Zelf mag beginnen om diens wijsheid naar jouw Ziel-zelf uit te stralen.
  • Het was voorbestemd dat facetten/Vonken van het engelachtige koninkrijk en van andere grote Wezens van Licht zouden incarneren op de Aarde, en dat zij het pad van de mensen volgen.
  • Portalen van Initiatie werden geopend en zijn open gebleven door de Tijdperken heen. Echter, in het verleden, speelden slechts een paar dappere Zielen het klaar door de Open Deur te gaan en Zelf-meesterschap te verkrijgen.


Terwijl jij je ontwikkelt en vaardig wordt met het delen van je wijsheid met anderen, zal je in toenemende mate gevoelig worden voor de subtiele boodschappen, concepten en ideeën van jouw gidsen, leraren, engelachtige helpers, en de verlichte meesters vanuit de hogere rijken. Wanneer je de informatie die je verzameld hebt in/naar wijsheid gekeerd hebt, en een levend voorbeeld geworden bent van ieder nieuw, geavanceerd niveau van bewustzijn, zal je dan gekwalificeerd zijn om de concepten aan anderen te onderwijzen. Je moet dat ervaren wat je onderwijst en een stralend voorbeeld worden, hetgeen de meest effectieve manier is om de aandacht van anderen te krijgen.

 

Bron : Nieuwetijdskind

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees