Herinner je, mijn dapperen, jullie leven te midden van de eeuwigheid. De boodschappen van kosmische wijsheid die wij jullie brengen zijn niet om meer regels op te zetten om nieuwe dogma's te creëren. Onze bedoeling is om jullie harten in vuur en vlam te zetten met liefde en om jullie een glimp te geven van de glorieuze toekomst die voor jullie ligt. Terwijl steeds meer van de massa's een ontevredenheid voelen welke geïnitieerd wordt door hun Ziel Zelf, is het belangrijk dat de Wijsheids Leringen van Ascentie besproken en gedeeld worden met diegenen rondom jullie heen. Jullie, het ontwaakte STERRENZAAD, zijn degenen die de nu tevoorschijn komende WIJSHEIDS LERINGEN van de toekomst zullen verspreiden.

 

 


Of men er zich nu bewust van is of niet, de mensheid en de Aarde zitten middenin een versneld evolutionair proces. Dat is het wonder van deze tijden, geliefden. De Opperste Schepper straalt het volledige spectrum van Goddelijk Licht door het gehele Omniversum heen uit. Dit krachtige, zuivere Licht filtert door iedere Grote Centrale Zon heen, de woning wereld van de Vader/Moeder God van elk universum, naar buiten in/naar ieder niveau van de Schepping zodat geleidelijk aan iedere Vonk en ieder fragment van de Schepping toegang zal hebben tot een toepasselijk niveau van Scheppers-bewustzijn. Het Licht van de Schepping, of Adamantine Deeltjes, wordt aan iedere Ziel beschikbaar gemaakt die ooit gecreëerd werd; nochtans, zijn er enige regels die van toepassing zijn op dit " Licht Verlossing' " proces: iedere Ziel moet diens voertuig voorbereiden door diens trillingspatronen te verheffen naar een bepaald niveau van harmonieuze frequenties met het oog op de ontvangst van deze deeltjes van God Licht, en je moet je herinneren, nadat je deze deeltjes van Licht ontvangen hebt, dat zij geactiveerd moeten worden door jouw liefdevolle intentie. Liefde is de krachtbron, de generator van deze kostbare deeltjes van de Bron van Alles.


Ascentie gaat over het verheffen, het balanceren en harmoniseren van jullie trillingspatronen zodat de vele facetten van jullie Goddelijke Zelf af kunnen dalen en de heerschappij kan nemen binnenin jouw Heilige Hart kern. Terwijl jullie dieper graven in de wijsheid van de kosmos, is het van noodzakelijk belang dat je een staat van indachtig besef handhaaft. De mensheid komt tevoorschijn vanuit een staat van vergeetachtigheid, of wat genoemd zou kunnen worden een beperkt besef van het Zelf en van de complexe grootsheid van de Schepping. Wij hebben dit in het verleden uitgelegd, maar het is tijd om jullie geheugen op te frissen over wat er aan het plaatsvinden is terwijl jullie de vele niveaus en sub-niveaus van bewustzijn oversteken. Terwijl jullie de verstoringen binnenin jullie auragebied opruimen, is er ook een innerlijk proces aan de gang. Jullie volledige fysieke structuur ondergaat complexe veranderingen welke tot actie aangezet zijn door de hogere frequentiepatronen die jullie vanuit de Scheppers Bron via de grote steden van Licht integreren. Jullie DNA, jullie chakra centrums en jullie Heilige Hart/Geest bevatten jullie Goddelijke Blauwdruk, en terwijl jullie steeds meer Adamantine Deeltjes van Gods bewustzijn integreren, worden alle verstoringen/onvolmaaktheden langzaam gerectificeerd die jullie gecreëerd hebben vanuit de concepten die jullie geaccepteerd hebben als jullie waarheid. Veel van deze verstoorde concepten worden gefilterd in/naar jullie bewuste besef om genezen of geëlimineerd te worden, en wij begrijpen dat dit een oncomfortabel, verontrustend proces kan zijn.


Je hebt een HEILIG CENTRUM VAN BESTAAN binnenin jouw Heilige Hart welke wij genoemd hebben jullie DIAMANTEN KERN GOD CEL voor deze Sub-Universele ervaring. Je hebt rondom jou heen een etherisch derde- / vierde-dimensionale INDRUKWEKKENDE DRIEHOEK VAN BESTAAN, welke jouw Pilaar van Licht bevat en het Kruis van Materie dat je omlaag door de tijdperken heen gebouwd hebt. Je bestaat in een GOUDEN OVOID (ei-vormig gebied), welke steeds meer Goddelijk Liefdes Licht uitbreidt en uitstraalt als je resoneert met steeds hogere frequenties van bewustzijn. Adamantine Deeltjes van Goddelijk Licht bevatten levende energie welke geprogrammeerd werden voor een specifieke Goddelijke Blauwdruk. Wanneer je toegang krijgt tot dat levende licht, moet je het activeren met jouw liefdevolle intentie en het programmeren met de verlangens van de Ziel welke altijd in harmonie zijn met jouw Goddelijke Blauwdruk. Op de materiële gebieden van het bestaan, moet het Scheppers Licht gecodeerd worden met jouw Essentie als een medeschepper, voordat het gereed is om uitgestraald te worden in/naar de wereld van de vorm. Het neemt grote moed en volharding om ZELF-BEWUST en ZIEL-BEWUST te worden. Een voortdurende houding van dankbaarheid en het geven van dank is het middel van bestaan voor de ziel.  


Jullie worden zeer behendig met het analyseren van nieuwe concepten en de overvloed aan informatie die nu beschikbaar is via de bekrachtigende gave van het onderscheidingsvermogen. Nu dat jullie meer afgestemd zijn op de Geest en de stem binnenin, kunnen jullie snel vaststellen of een concept op één lijn is met jullie innerlijke waarheid. Als het dat niet is, betaamt het jou om het zonder sarcasme of oordeel te verwerpen; of als je niet zeker bent, het terzijde zet en jouw Hogere Zelf vraagt het voor jou te valideren op de één of andere onmiskenbare manier. Wij zijn ons ervan bewust dat jullie gebombardeerd worden met vele nieuwe concepten, sommige welke de limieten uitstrekt van jullie conceptuele begrip. Wees je er alsjeblieft bewust van, geliefden, dat wat jullie ervaren allemaal deel uitmaakt van de hereniging en het ascentieproces waar jullie middenin zitten.


Velen van jullie ervaren miraculeuze gebeurtenissen in jullie levens, en wij vragen aan jullie om vrijmoedig genoeg te zijn om deze wonderen met jullie vrienden te delen. Vrees bespotting of kritiek niet; jullie zullen vaker goedkeuring vinden dan afkeuring en vaker interesse dan minachting. De religieuze gemeenschap, deels vanuit de angst van het verliezen van hun volgers, beginnen sommige van de meer schappelijke kosmische leringen te incorporeren. Terwijl het niet van belang is over het hoe of waarom, is het allemaal voor het profijt van de mensheid, en zal het ondersteunen bij het versnellen van het transformatieproces van de Aarde en diens bewoners. 

 
Onderzoek jullie gevoelens van overvloed en schaarste, dierbaren. Als slechts één-kwart van de bevolking van de wereld zou geloven, visualiseren, uitnodigen en dan richting welvaart en overvloed voor iedereen werkt, zouden jullie een dramatische ommekeer van gebeurtenissen zien, omdat diegenen die de rijkdommen van de wereld oppotten en diegenen die prooi zoeken onder de volgzamen en de onvermogenden beginnen hun wurggreep op de wereldeconomie te verliezen. Houd jij je stevig vast aan en pot jij jouw rijkdommen op? Wees je ervan bewust, dierbaren, dat wat je opzij gelegd hebt niet als sneeuw voor de zon verdwijnt. Het is alleen maar een vorm van energie, weet je. De bedoeling van energie is dat het circuleert, gerecycled wordt - gebruikt, opnieuw gevormd en geraffineerd. Dat waar jij je te strak aan vasthoudt zal voor jouw ogen oplossen.


Een deel van het initiatieproces is om alles dat jou dierbaar is over te geven, alles dat je bezit aan jouw Goddelijke Zelf, aan het hoogste goed van alles. Dit betekend niet dat je zult verliezen wat je overgeeft; het betekend slechts dat je bereid bent om het Goddelijke plan door jou heen te laten werken, wat altijd voor jouw hoogste goed is, hoewel het mogelijk niet zo schijnt te zijn op dat moment.Raak niet van streek als jouw verleden alleen een wazige herinnering wordt, specifiek de pijnvolle herinneringen die je gedurende dit leven ervaren hebt. Het is tijd te genezen en het verleden los te laten, geliefden. Het dient jullie niet langer om in/naar vroegere levensspannen te graven met het oog op het genezen van jezelf of om te proberen te begrijpen waarom je op een bepaalde manier in het heden handelt of reageert. Dat is de oude manier. De verstoringen van het bewustzijn die je in het verleden creëerde kunnen niet bestaan wanneer jij jezelf tot overstromen aan toe vult met Adamantine Deeltjes via de processen die wij jullie geleerd hebben. Deze magische deeltjes bevatten de zuivere/volmaakte Essentie van de Schepper en zullen geleidelijk aan wat voor verstoringen dan ook transformeren/transmuteren in jouw auragebied en jouw fysieke voertuig. Langzaam, maar zeker, worden de onvolmaaktheden die je gecreëerd hebt in zowel jouw innerlijke als uiterlijke werelden gerectificeerd. Denk eraan, een langzaam standvastig tempo voorwaarts op het Pad leidt naar Zelf-meesterschap. Het is de egopersoonlijkheid die meer informatie en dramatische bevestigingen verlangd; het zoekt eeuwig naar opwinding, drama en sensatiezucht. Het heeft een zeer lange tijd genomen voor de Aarde en de mensheid om de huidige staat van onvolmaaktheid te bereiken die nu zo heersend is. Het niveau van transformatieve voortgang die door jullie, de aardse Legioenen van het Licht, gemaakt is in zo een korte tijd is waarlijk wonderbaarlijk.


Sta ons wederom toe een voorbeeld te geven van wat er gebeurd als je het pad van ver-Licht-ing oversteekt. Jullie hebben gehoord dat er vele woningen in de hemel zijn welke, in waarheid, de vele dimensionale en subdimensionale niveaus van de Schepping zijn. Gedurende het tijdperk dat nu tot een afsluiting komt, is ieder persoon diens werkelijkheid samengesteld uit een combinatie van derde- en vierde dimensionale frequentiepatronen opgemaakt van zijn/haar geloven/acties en daden van het verleden en het heden. Verblijvend binnenin ieder persoon diens woning van bestaan zijn al die mensen die afgestemd zijn op en compatibel zijn met dat specifieke niveau van bestaan. Zij delen vele geloven/overtuigingen en functioneren onder vele van dezelfde beperkende concepten: schaarste, schuldgevoel, angst voor de toekomst, en zij worden doorgaans gecontroleerd door rassen/culturele/religieuze en traditionele regels en standaards. In deze werkelijkheid, heeft de normale ego-aangestuurde persoonlijkheid gewoonlijk ofwel een zelfgecentreerd gevoel van verworven recht of een martelaar, zelf-opofferend complex met vele variaties en extremen. Diegenen die binnenin dit frequentieniveau van bestaan functioneren gaan een wisselwerking met elkaar aan, diegenen uitkiezend die dat naar hen spiegelen waar zij een gebrek aan hebben (gewoonlijk op een verstoorde, overdreven manier). Zij zijn gewoonlijk niet comfortabel met diegenen die op een hoger frequentieniveau resoneren, en hoewel zij ontevreden zijn, hebben zij moeilijkheden met het vrij breken en uit hun niet functionerende levenspatronen vandaan te gaan, welke hun waargenomen comfortzones zijn.


Als je oude gewoonten, geloven, overtuigingen en handelingen elimineert, keer je geleidelijk aan terug naar harmonie binnenin het geaccepteerde spectrum van polariteit/dualiteit. Met iedere hogere frequentie die je bereikt, laat je deze situaties, mensen en dingen achter die niet lager compatibel zijn met jouw nieuwe niveau van besef en resonantie. Het lijkt vaak alsof je door een nieuwe dimensionale deuropening gelopen bent en een deel van het verleden aan het vervagen is. Dat is waarom velen van jullie het verlies van vrienden en/of familieleden ervaren, en waarom jullie van baan veranderen of een nieuwe carrière beginnen. Vele van jullie verhuizen ook naar nieuwe plaatsen, soms niet echt begrijpend waarom je naar een bepaald gebied gegidst bent, maar er is een diepe innerlijke wetenschap dat het bedoeld was om zo te zijn. Velen van jullie ontdekken dat het werk dat jullie doen, jullie recreatieve bezigheden, hobby's en vele dingen die jullie in het verleden interesseerden minder bevredigend zijn, want zij passen niet meer in jullie altijd-uitbreidende, ontwikkelende werkelijkheid.


De multidimensionale deuropeningen van het verleden sluiten zich, en de deuropeningen van de toekomst openen zich in een steeds sneller tempo aangezien het proces van ascentie versneld. De angst voor verandering is gedurende een zeer lange tijd een enorme controlerende factor binnenin jullie bewuste besef geweest. In het begin van jullie reis in/naar de dichtheid, zochten jullie naar een grote variëteit van zelfexpressie en verandering, en jullie verrukten jezelf in iedere nieuwe creatie. Het was alleen gedurende jullie aardse ervaringen dat jullie vergaten dat jullie medescheppers waren, gezegend met een volledige omvang van creatieve vermogens en dat jullie een rechtstreekse link hadden tot de Macht/Kracht Bron van de Schepping, welke genoemd werd de Rivier van het Leven/Licht.


Jullie, de STERRENZAAD voorhoedde, die ijverig gewerkt hebben om de resonantie van jullie fysieke voertuig te verfijnen en jullie emotionele en mentale aard op te waarderen met het oog op de terugkeer naar een geaccepteerd niveau van de dualiteit, zitten nu in het proces van het opruimen van het overblijfsel, onevenwichtige frequenties binnenin de astrale gebieden van de vierde dimensie. Jullie hebben jullie kolom van Licht geraffineerd zodat jullie nu in een wereld bestaan van jullie eigen maaksel, welke bestaat uit de drie hogere subgebieden van de vierde dimensie. De meesten van jullie die trouw onze leringen gevolgd hebben, hebben ingetapt op een stroom van frequenties die samengesteld zijn uit een variëteit van vijfdimensionale frequenties, alsook een kleine omlaag druppelende stroom van Licht vanuit de zesde dimensie. Jullie zouden mogen zeggen dat dit een nieuwe formule is van Licht/Leven dat jullie aan het creëren zijn.


Binnenin de oude esoterische leringen was dit hoofdbrekende concept: "Wanneer een ingewijde op het pad een bepaald stadium in het ascentieproces bereikt, komt er tevoorschijn wat genoemd wordt De Bewoner op de Drempel en de Engel van Aanwezigheid. De Bewoner op de Drempel is diegene die voor de poort van God en het portaal van initiatie staat. De Engel van Aanwezigheid staat aan de andere zijde van het portaal." Aangezien zovele van jullie op het Pad in het proces zitten van het opruimen van het residu, ongebalanceerde frequentiepatronen van de hogere derde en lagere vierde dimensies, is de tijd voor ons gekomen om dit belangrijke facet van het initiatieproces uit te leggen. De Bewoner op de Drempel is een geheugen Zaad Atoom waarin, na verloop van tijd, de overblijvende, residu, negatieve gedachtepatronen binnenin de emotionele en mentale lichamen ingekapseld werden. Wanneer je een bepaald niveau van ver-Licht-ing bereikt hebt, met jouw Hogere Zelf als de regisseur, laat de Bewoner op de Drempel langzaam deze uitdagende gedachtevormen los in/naar jouw bewuste besef en dan naar buiten in/naar jouw wereld van de vorm aldus zij getransmuteerd kunnen worden in/naar harmonieuze frequenties van Licht.

De Engel bij het Portaal is een facet van jouw Hogere Zelf die gereed staat om jou door deze intense periodes van uittesten te ondersteunen. De Drempel is binnenin jouw Diamanten Kern God Cel; Het is het binnenste portaal dat naar jouw Heilige Hart Kern leidt waar het Witte Vuur Zaad Atoom van onze Vader/Moeder God verblijft. Wanneer je eenmaal toegang verkregen hebt tot de Gouden Zon kamer van het Heilige Hart, zal je voor altijd veranderd zijn, want je zult de gelukzaligheid van leefgemeenschap met jouw God ouders ervaren hebben.Wij begrijpen dat dit tijden van grote uitdagingen zijn, geliefden, en velen van jullie vragen zich af wat jullie gedaan hebben om zulke pijnlijke en afmattende tests te verdienen, wanneer jullie zo vol vertrouwen op koers zijn gebleven. Wij vertellen jullie, versaag nu niet, want als je deze laatste tests met liefde en mededogen onder ogen komt, je die engel bij het Portaal zult vinden die jou zal ondersteunen om de weg vrij te maken. Met iedere uitdaging met opgeheven hoofd tegemoet tredend, zullen er wonderen en zegeningen zijn om jullie aan te moedigen om de overgebleven obstakels op het pad voor jou op te ruimen.


Dit is een kritieke stap in het ascentieproces, want wanneer je geslaagd bent in het stevig vestigen van jouw Ziel Lied resonantie binnenin de hogere vierde dimensie, je gereed zult zijn om een grotere omvang van de vijfdimensionale trillingspatronen te incorporeren. Voordat je deze sprong in bewustzijn neemt, is het noodzakelijk dat je de discipline verkregen hebt om gecentreerd te blijven binnenin de vereiste grenzen van de dualiteit. Jouw vermogens om in de wereld van de vorm te manifesteren zullen dramatisch toenemen, en als je niet mentaal en emotioneel goed gedisciplineerd bent, zal je meer chaos creëren, wat zeer waarschijnlijk jou terug zal trekken in/naar een dichter frequentiepatroon.


Dappere dragers van het Licht, zijn jullie gereed en bereid om een padvinder te zijn, om de deuren te openen naar de vele hemelse woningen/dimensies van de Schepping? Ieder dimensionaal niveau zal nieuwe kansen aanbieden en zal jullie toegang geven tot vele nieuwe vermogens en uitgebreide wijsheid; nochtans, ieder hoger niveau zal jou ook op vele manieren uitdagen, en zal vereisen dat jij die dingen loslaat welke niet langer jouw grootste goed meer dienen. Je liet vele facetten van jouw grotere Zelf onderweg achter terwijl je het afdalende pad overstak in/naar de lagere dimensies, en je moet ook bereid zijn om aan het verleden vrij te geven die mensen, manieren van bestaan en dingen welke niet passen in jouw hedendaagse/toekomstige werkelijkheid terwijl jij jouw reis van terugkeer maakt in/naar de hogere dimensies.
Dierbaren, wij ondersteunen jullie op alle mogelijke manieren binnenin de limieten van de Universele Wet, en wij wachten geduldig op jullie om je bij ons aan te sluiten in de diverse Piramides van licht die gestationeerd zijn door het universum heen. Wij hebben jullie verteld dat jullie niet alleen jullie Nieuwe Aardse werkelijkheid creëren, maar jullie creëren ook jullie woningen in de hemelse dimensies. Wij dragen aan jullie over alle uitstraling van Liefde/Licht die jullie kunnen bevatten. Er wordt voorbij iedere maatstaf van jullie gehouden.

IK BEN Aartsengel Michael.

***Liefste vrienden: Lijkt het alsof je bij tijden in een wervelwind van conflicterende emoties zit, en op andere tijden, dat je in een nulzone zit welke zeer onbekend aanvoelt? Velen van ons hebben een intens reinigings/opruimingsproces ervaren gedurende de afgelopen paar maanden terwijl wij ons zelf voorbereiden op een meer krachtige invoering van vijfdimensionale energie. Ik ben zeer verheugd dat in de boodschap van deze maand geliefde Michael ons een beter begrip geeft over wat er gebeurd tijdens deze overgang in/naar de meer geraffineerde frequenties van Licht. De seminar in mei was een prachtige ervaring, en het was zeer verblijdend om zoveel mensen van rondom de wereld te hebben die zich bij ons aansloten via het 'Live Stream" video filmen. Wij creëerden een etherische vijfdimensionale piramide zodat iedereen door mag gaan om de liefde en de zegeningen van onze Ziel Familie te delen. Het was echter ook moeilijk voor velen van ons, want we zaten middenin het opruimingsproces, wat resulteerde in diverse verontrustende symptomen. Ik voel me nu wonderbaarlijk met bijna meer energie dan dat ik kan hanteren. Ik voel zo'n vreugde en een gevoel van anticipatie terwijl we dieper in/naar onze nieuwe werkelijkheid verhuizen. Vele mensen hebben gevraagd naar mijn man, Kent, en ik ben verheugd te zeggen dat hij zich vrij goed aan zijn nieuwe omgeving lijkt aan te passen. Zijn drie kinderen gaan om de beurt bij hem op visite, en nemen hem meer te winkelen en om te lunchen. Wij weten niet hoe lang het zal duren voordat hij overgebracht moet worden naar een "volledige zorg" faciliteit. Nochtans, voor nu, herbevestigen zijn kinderen een compatibele relatie die zij jarenlang niet gehad hebben met hun vader. Het is een tijd van hereniging en genezing voor onze gehele familie. Vele mensen vragen wanneer Aartsengel Michael zijn laatste boek met boodschappen gereed zal zijn. Ik had gehoopt het midden-zomer klaar te hebben. Nochtans, weet ik nu dat ik een kleine "tijd vrij" voor mezelf en mijn familie nodig ben. We zijn van plan om enige tijd door te brengen op de Herman's High Heaven Ranch om van de sereniteit van onze heilige ruimte te genieten. De Vezane tak van onze familie pland ook een familie reünie in Elko in augustus, waar wij de nieuwe toevoeging aan onze familie zullen ontmoeten. Mijn kleinzoon Travis en zijn vrouw Heather's zoontje, Evrett, moeten midden-juli aankomen. Ik ben zo gezegend om een dergelijke prachtige, liefdevolle, uitgebreide familie te hebben. Zoals geliefde Michael ons vertelt, "versaag nu niet." Het beste moet nog komen.
Eeuwige liefde en engelen zegeningen, Ronna

 

Bron: Denk met je hart

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees